Početna strana > Rubrike > Politički život > Finansiranje političkih stranaka i vanrednih parlamentarnih izbora
Politički život

Finansiranje političkih stranaka i vanrednih parlamentarnih izbora

PDF Štampa El. pošta
Ružica Cvetković   
petak, 25. april 2008.

Uvod

Vanredni parlamentarni izbori i lokalni izbori, koji će biti održani u maju 2008. godine, u centru su pažnje ovih dana u Srbiji. Javnost pomno prati šta političke stranke nude biračima i kakve programe nude, ali se ujedno postavlja pitanje cene izbora, kako i na koji način se izbori finansiraju i iz kojih se sredstava obezbeđuju sredstva. Sredstva iz javnih izvora za troškove izborne kampanje obezbeđuju se u godini u kojoj se održavaju redovni izbori i to u iznosu od 0,1% budžeta Republike Srbije, 0,05% budžeta AP i 0,05% budžeta lokalne samouprave. Za redovne pralamentarne izbore sredstva se, dakle, obezbeđuju u republičkom budžetu za određenu godinu u kojoj su planirani izbori, ali kada su vanredni izbori u pitanju, nadležni organi su dužni da obezbede dopunska sredstva. Sredstva su u konkretnom slučaju, prema informacijama iz republičkog ministarstva finansija, koje su prenele dnevne novine, obezbeđena preraspodelom namena, bez uvećanja fiskalnih i drugih obaveza. Kako se finansiraju političke stranke i izbori na raznim nivoima regulisano je Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

Kako je zakonom uređeno finansiranje političkih stranaka i izbora

Zakonom o finansiranju političkih stranaka uređuje se finansiranje, evidencija i način kontrole finansijskog poslovanja registrovanih političkih stranaka, podnosilaca proglašenih izbornih lista i predlagača kandidata za predsednika Republike Srbije, predsednika opštine i gradonačelnika . Ovaj zakon objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 72 /2003 , a primenjuje se od 1. januara 2004. (1)

Sredstva stečena u skladu sa ovim zakonom mogu se koristiti za finansiranje sledećih troškova:

•  redovan rad političke stranke;

•  izbornu kampanju za izbor predsednik a Republike, poslanika, gradonačelnik a, predsednik a opštine i odbornika.

S redstva za finansiranje aktivnosti političkih stranaka mogu se sticati iz javnih i privatnih izvora.

Javni izvori su sredstva iz budžeta Republike Srbije (0,15%), umanjena za transfere, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinica lokalne samouprave (po 0,1%) odobrena za ove namene; 30% ovih sredstava raspoređuju se u jednakim iznosima političkim strankama koje imaju poslanike ili odbornike, a ostatak sredstava (70%) srazmerno broju poslaničkih, odnosno odborničkih mesta.

Privatni izvori su: članarina, prilozi pravnih i fizičkih lica, prihodi od promotivnih aktivnosti političke stranke , prihodi od imovine političke stranke i legati.

Pravna i fizička lica mogu dati prilog (podrazumeva i poklone, besplatne usluge ili usluge pod uslovima koji odstupaju od tržišnih) političkoj stranci. Zakonom je propisan maksimalan iznos priloga.

Prihodi od promotivnih aktivnosti političke stranke su prihodi od prodaje publikacija, simbola i drugih oznaka političke stranke .

Politička stranka može sticati imovinu na teritoriji Republike Srbije i ostvarivati prihode od (najviše 20% od ukupnog godišnjeg prihoda političke stranke, a ukoliko ovi prihodi prelaze navedeni procenat, stranka ih daje u dobrotvorne svrhe).

Visina sredstava iz privatnih izvora, osim sredstava od članarine, može iznositi do 100 % sredstava koja politička stranka dobija iz budžeta Republike Srbije . Visina sredstava iz privatnih izvora, osim članarine, koja politička stranka koja nema pravo na sredstva iz buxeta Republike Srbije može prikupljati, ne sme preći iznos od 5% ukupnih sredstava obezbeđenih iz javnih izvora za finansiranje političkih stranaka.

Političkim strankama je zabranjeno da primaju materijalnu i finansijsku pomoći od: stranih država; stranih pravnih i fizičkih lica; anonimnih darodavaca; javnih ustanova i javnih preduzeća, ustanova i preduzeća sa učešć em državnog kapitala; privatnih preduzeća koja obavljaju javne usluge po osnovu ugovora sa državnim organima i javnim službama; preduzeća i drugih organizacija koja vrše javna ovlašćenja; sindikata; humanitarnih organizacija; verskih zajednica; priređivača igara na sreću; uvoznika, izvoznika, prodavaca i proizvođača akciznih proizvoda i pravnih lica i preduzetnika koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda.

Finansiranje troškova izborne kampanje

Finansiranje troškova izborne kampanje, podrazumeva finansiranje aktivnosti u toku izborne kampanje: plakate, oglasi, emisije na radiju, televiziji i drugim medijima, reklamni spotovi, publikacije i druge aktivnosti od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

U slučaju održavanja vanrednih izbora, nadležni organi su dužni da obezbede sredstva za troškove izborne kampanje.

Sredstva za izbornu kampanju u visini od 20% raspoređuju se u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista o dnosno predlagačima kandidata u roku od deset dana od dana proglašenja izborne liste odnosno utvrđivanja liste kandidata, a preostali deo sredstava (80%) dodeljuje se, srazmerno broju osvojenih mandata odnosno predlagaču kandidata koji je osvojio mandat, p o proglašenju izbornih rezultata. Raspodelu sredstava obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija, odnosno nadležni organ lokalne samouprave.

Zakonom je propisana visina sredstava iz privatnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje.

Izveštaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izbornu kampanju

Podnosilac proglašene izborne liste, odnosno predlagač kandidata dužan je da, u roku od deset dana od dana održavanja izbora, kompletan izveštaj o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnese Republičkoj izbornoj komisiji (odnosno nadležnoj komisiji lokalne uprave), na o bra scu koji propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Proveru podataka navedenih u izveštaju obavlja Komisija u roku od 90 dana od dana nj egovog prijema. Za obavljanje pojedinih poslova ove provere Komisija može angažovati ovlašćene revizore. Izveštaj se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" o trošku političke stranke odnosno predlagača kandidata.

Politička stranka ima račun (a organizacioni oblici političke stranke mogu imati podračune) i dužna je da vodi knjigovodstvo o svim prihodima i rashodima, i to: po poreklu, visini i strukturi prihoda i rashoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo. Knjigovodstvene evidencije podležu reviziji i kontroli nadležnih organa.

Politička stranka je dužna da Komisiji podnosi završni račun za svaku godinu, sa sertifikatom ovlašćenog revizora, kao i izveštaj o prilozima koji prelaze iznos od 6.000 dinara i izveštaj o imovini. Završni račun i izveštaji objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Statutom političke stranke mora biti određen način obavljanja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja i pravo članova političke stranke da se upoznaju sa prihodima i rashodima političke stranke.

Ukoliko utvrdi nepravilnosti u pogledu prikupljanja, korišćenja ili evidentiranja sredstava, predsednik Komisije dužan je da podnese prijavu nadležnim organima. Ukoliko politička stranka bude pravosnažno kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom, gubi pravo na sredstva iz javnih izvora za narednu kalendarsku godinu.

Politička stranka, koja za izbornu kampanju utroši sredstva u iznosu koji je veći od iznosa propisanog ovim zakonom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom dvostruko većom od sume o kojoj je reč.

Političke stranke bile su dužne da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Komisiji podnesu izveštaj o svojoj imovini, iskazan po vrsti, visini i poreklu imovine.

Zakonom o lokalnim izborima, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 159/2007, od 29.12.2007, propisano je da se s redstva za sprovođenje izbora i finansiranje izborne aktivnosti za izbor odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave obezbeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Fusnote:

1. Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o finansiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 32/97), član 13a Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 79/92 i 73/2002), član 51. stav 2. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 33/2002, 37/ 2002 i 42/2002) i član 103. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/2000 i 69/2002). Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važ i Zakon o finansiranju političkih stranaka (''Službeni list SRJ'', broj 73/2000), osim odredaba čl . 13. i 14. tog zakona.