Početna strana > Prikazi > Evropa u šaci američkog kriptošmitijanizma
Prikazi

Evropa u šaci američkog kriptošmitijanizma

PDF Štampa El. pošta
Marinko Lolić   
nedelja, 27. oktobar 2013.

Prikaz knjige Bogdane Koljević, Kosovo, Evropa, demokratija, izdavač, IIC NSPM, Beograd, 2011.

Knjiga Kosovo, Evropa, demokratija mlade filozofkinje Bogdane Koljević svojom temeljitošću, kritičkim pristupom i aktuelnošću tematike na najbolji način potvrđuje da se u krugu saradnika časopisa Nova srpska politička misao poslednjih decenija formirala jedna nova „škola“ relevantnog filozofskog mišljenja o politici i političkoj teoriji koja nastoji da očuva i u savremenim okolnostima reafirmiše najbolje tradicije evropske kritičke misli. Bilo da je reč o političkoj publicistici ili filozofskim raspravama, autori i saradnici ovog našeg nesumnjivo vodećeg političkog glasila svojim principijelnim stavom pokazuju (poznati moto njihovog časopisa: Kome je do morala u politici, neka ide u NSPM) da aristotelovska bliskost politike i etike nema alternativu. Taj atonalni moralni i intelektualni ton njihovih političkih analiza deluje disonantno ne samo u odnosu na dominantne domaće, već i svetske vladajuće trendove savremenog filozofskog mišljenja o političkoj teoriji i političkoj praksi.

Osnovne studije filozofije Bogdana Koljević završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a usavršavala se na postdiplomskim i doktorskim studijama u Njujorku. Njeni teorijski radovi svedoče da je ona u svom obrazovanju uspela da ostvari plodnu sintezu nemačke filozofske škole i američkog kreativnog bavljenja filozofijom. U duhu kritičke tradicije, svoje shvatanje filozofije politike autorka precizno definiše parafrazirajući čuvenu Kantovu misao da „politička filozofija, ako nije suočena s politikom par exellance ostaje prazna, a nereflektovana politička praksa bez teorije ostaje slepa.“

Zastupajući u svojim filozofskim istraživanjima dosledno ovaj stav, ona za razliku od svoje prve knjige Biopolitika i politički subjektivitet (2010) u novoj knjizi pokazuje da njena teorijska nastojanja nisu samo akademska razmatranja usmerena prema ključnim misliocima moderne i savremene filozofske i političke tradicije, već i istraživanju aktuelnih domaćih i svetskih političkih problema i najnovijih filozofskih i političkih diskusija.

Zbirka analitičkih političkih tekstova Bogdane Koljević – Kosovo, Evropa, demokratija sadrži, uglavnom, kraće kritičke priloge, rasprave, prikaze i intervjue, nastale u vremenskom periodu od 2007. do 2009. godine, koji svedoče o njenim godinama učenja, teorijskim interesovanjima i njenom shvatanju intelektualnog angažmana, srpskoj evrofiliji, zakasnelom buđenju evroskepticizma u našoj naučnoj javnosti, a pre svega, o problemima političkog i kulturnog identiteta s kojima se na dramatičan način suočava srpsko društvo i država u postkomunističkom periodu.

Svoju teorijsku pažnju autorka fokusira na tri krucijalna pitanja aktuelne srpske politike: Kosovo, Evropu i demokratiju, nastojeći da, u veoma sofisticiranoj diskurzivnoj analizi, ukaže na njihovu složenost i direktnu povezanost. Po njenom mišljenju, sva tri ova pitanja ne mogu se razumeti bez jasne svesti o karakteru političkog, ideološkog, teorijskog i epohalnog konteksta u kojem se nalazimo.

U razmatranju ovih problema, autorka pokazuje zavidno poznavanje moderne političke filozofije i široku obaveštenost ne samo o promenama lokalnog ideološkog i političkog konteksta, koji je nastao posle razaranja Jugoslavije, već i izuzetnu upućenost u stanje svetske savremene političke i teorijske scene, koju oblikuju stratezi neoliberalne koncepcije američke spoljne politike. U izmenjenoj ideološkoj i političkoj konstelaciji posle pada berlinskog zida, američke imperijalne interese, njeni politički i vojni stratezi, vešto usklađuju sa teorijom o širenju i zaštiti ljudskih prava u svetu. Autorka tačno primećuje da ovom zlokobnom strategijom američka spoljna politika opasno podriva suverenitet mnogih država i ugrožava politički subjektivitet i kulturni identitet Evrope, čiji koncept EU sve više pokazuje svoj protivrečni karakter. U tom političkom kontekstu, ona nastoji da, na jasan i precizan način, sagleda „slučaj Kosova“, koji s pravom smatra „simbolom nove teorije i prakse međunarodne politike u kojoj se SAD pokazuju kao odlučujući faktor promene aktuelne zapadne političke prakse u korist nove geopolitičke vizije vođene interesima transatlantske zajednice, na račun evropskog jedinstva i evropskih vrednosti“.

Zalažući se za reafirmaciju ugroženih temeljnih evropskih vrednosti, autorka, na brojnim primerima, ukazuje na nedoslednost, nedemokratičnost i neprincipjelnost SAD i EU prema Srbiji. Erozija ključnih principa međunarodnog prava na najogoljeniji način pokazuje se u rešavanju kosovskog problema, gde SAD i većina članica EU, vojnim i političkim sredstvima, pritiscima i ucenama, ugrožavaju suverenitet jedne države, članice UN i opasno potkopavaju autonomiju međunarodnih pravnih institucija. Štaviše, priznanjem Kosova od strane vodećih država EU, po autorkinom mišljenju, „Evropa odbacuje sopstvene vrednosti na kojima je sazdana i pravne i političke principe na kojima je utemeljena“. Po diktatu SAD, rasplitanje kosovskog čvora odvija se mimo svih pravila demokratske procedure, uz cinično obrazloženje, da je reč o jedinstvenom slučaju. „Kreativno tumačenje“ temeljnih principa međunarodnog prava, u „slučaju Kosova“, autorka smatra izrazom ideologije američkog „kriptošmitijanizma“, koji karakteriše spoljnu politiku ove supersile u posthladnoratovskom periodu, a koju ona, različitim oblicima intervencionizma, nastoji da promoviše kao borbu za zaštitu ljudskih prava i širenje demokratije u svetu.

Na paradoksalan način, radikalnom promenom doktrine svoje spoljne politike početkom XXI veka, SAD nisu samo ugrozile sopstvene temelje i načela demokratije, već su naterale i najmoćnije članice EU da svojom bespogovornom lojalnošću „dovedu u pitanje vlastitu demokratsku tradiciju, priklanjajući se novim oblicima (post)suverenog zajedništva, kojim su, istovremeno, ozbiljno ugroženi temeljni principi evropskog identiteta“.  

Ono što daje posebnu uverljivost ovim proniciljivim, i u kritičkom tonu pisanim filozofskim analizama o problemu Kosova, Evrope, statusa i budućnosti Republike Srpske u kontekstu fundamentalne krize savremene demokratije, i što je, po našem mišljenju, autorki pošlo za rukom, a što se veoma retko dešava i mnogo iskusnijim istraživačima, kompleksne savremene političke situacije, jeste njeno verodostojno metodološki stručno utemeljeno saznanje, da se problemi Kosova, Evrope i savremene demokratije, ne mogu razumeti izdvojeno, već samo ako se posmatraju u međusobnoj zavisnosti, kao najdublji izraz protivrečnih tranzicionih procesa i kontroverzne neoliberalne rekonfiguracije, evropskog i globalnog političkog i geopolitičkog pejzaža.