Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Iz arhive - Savet bezbednosti UN – Rezolucija 1244 (od 10. juna 1999. godine)
Dokumenti

Iz arhive - Savet bezbednosti UN – Rezolucija 1244 (od 10. juna 1999. godine)

PDF Štampa El. pošta
Dokumenti   
ponedeljak, 20. februar 2023.

 Rezolucija Saveta bezbednosti 1244 (1999) o situaciji u vezi sa Kosovom

Ujedinjene Nacije

S/RES/1244 (1999)

10. jun 1999. godine

REZOLUCIJA 1244 (1999)

Usvojio Savet bezbednosti na svom 4011. sastanku,

10. juna 1999. godine

Savet bezbednosti,

Imajući na umu svrhu i načela Povelje Ujedinjenih nacija i prvenstvenu odgovornost Saveta

bezbednosti za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti, pozivajući se na svoje

Rezolucije 1160 (1998) od 31. marta 1998. godine, 1199 (1998) od 23. septembra 1998. godine,

1203 (1998) od 24. oktobra 1998. godine i 1239 (1999) od 14. maja 1999. godine, izražavajući

žaljenje što nije u punosti udvoljeno zahtevima tih rezolucija, odlučan da reši tešku

humanitarnu situaciju na Kosovu, Savezna republika Jugoslavija, i da omogući bezbedan i

slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica svojim domovima, osuđujući sve činove

nasilja protiv stanovništva Kosova kao i sve terorističke postupke bilo koje strane,

pozivajući se na izjavu Generalnog sekretara od 9. aprila 1999. godine, koja izražava brigu

povodom humanitarne tragedije koja se događa na Kosovu, potvrđujući pravo svih izbeglica i

raseljenih lica da se bezbedno vrate svojim domovima, pozivajući se na nadležnost i mandat

Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, pozdravljajući opšta načela političkog

rešavanja kosovske krize usvojena 6. maja 1999. godine (S/1999/516, Dodatak 1 ovoj

Rezoluciji), pozdravljajući i prihvatanje ovih načela datih u tačkama 1. do 9. dokumenta

predstavljenog u Beogradu 2. juna 1999. godine (S/1999/649, Dodatak 2 ovoj Rezoluciji) od

strane Savezne republike Jugoslavije i saglasnost Savezne republike Jugoslavije na ovaj

dokument, potvrđujući privrženost svih država članica suverenitetu i teritorijalnom

integritetu Savezne republike Jugoslavije i ostalih država u regionu, kako je postavljeno u

Helsinškom završnom dokumentu i Dodatku 2, potvrđujući zahtev iz prethodnih rezolucija za

značajnom autonomijom i znatnom samoupravom za Kosovo, utvrđujući da situacija u regionu i

dalje predstavlja opasnost po međunarodni mir i bezbednost, odlučan da pruži bezbednost i

sigurnost međunarodnom osoblju i da omogući da svi izvršavaju svoje odgovornosti na osnovu

ove Rezolucije i da u tom cilju postupaju na osnovu Poglavlja VII Povelje Ujedinjenih nacija,

1. Odlučuje da će političko rešavanje kosovske krize da se zasniva na opštim

načelima Dodatka 1 i kako je dodatno razrađeno u načelima i ostalim zahtevanim

elementima u Dodatku 2;

2. Pozdravlja prihvatanje načela i ostalih zahtevanih elemenata pomenutih u

prethodnom stavu 1. od strane Savezne republike Jugoslavije i zahteva punu saradnju

Savezne republike Jugoslavije pri njihovoj brzoj primeni;

3. Posebno zahteva da Savezna Republika Jugoslavija neposredno i proverljivo

prekine nasilje i represiju na Kosovu i da započne i završi proverljivo povlačenje u

fazama sa Kosova svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga prema ubrzanom

rasporedu, sa kojim će da bude sinhronizovano razmeštanje međunarodnih snaga

bezbednosti na Kosovu;

4. Potvrđuje da će nakon povlačenja dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog

i policijskog osoblja da bude dozvoljeno da se vrate na Kosovo da bi obavljali

funkcije u skladu sa Aneksom 2;

5. Odlučuje da na Kosovu, pod okriljem Ujedinjenih nacija, bude izvršeno razmeštanje

međunarodnih civilnih i bezbednosnih snaga, sa odgovarajućom opremom i potrebnim

osobljem, i pozdravlja saglasnost Savezne republike Jugoslavije sa takvim

prisustvom;

6. Traži od Generalnog sekretara da, uz konsultacije sa Savetom bezbednosti,

naimenuje Specijalnog predstavnika radi kontrolisanja sprovođenja međunarodnog

civilnog prisustva i dalje zahteva od Generalnog sekretara da naloži svom

Specijalnom predstavniku da blisko koordinira sa međunarodnim snagama

bezbednosti da bi se osiguralo da oba prisustva deluju u istom cilju i na način

međusobnog potpomaganja;

7. Ovlašćuje države članice i relevantne međunarodne organizacije da uspostave

međunarodno bezbednosno prisustvo na Kosovu kako je predviđeno u tački 4. Dodatka 2

sa svim sredstvima neophodnim za izvršavanje odnosnih odgovornosti na osnovu

stava 9. u daljem tekstu;

8. Potvrđuje potrebu za brzim i skorim razmeštajem efikasnog međunarodnog

civilnog i bezbednosnog prisustva na Kosovu i zahteva da učesnici sarađuju u

potpunosti pri tom razmeštanju;

1. Odlučuje da zadaci međunarodnih snaga bezbednosti koje će biti razmeštene i koje

će delovati na Kosovu uključuju:

1. Sprečavanje obnavljanja neprijateljstava, održavanjem i gde bude potrebno

nametanjem prekida vatre i omogućavanjem povlačenja i sprečavanjem povratka na

Kosovo saveznih i republičkih vojnih, policijskih i paravojnih snaga, osim kao je

propisano u tački 6. Dodatka 2;

2. Demilitarizovanje Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i drugih naoružanih grupa

kosovskih Albanaca kako se zahteva u stavu 15. u daljem tekstu;

3. Uspostavljanje sigurnog okruženja, u kojem izbeglice i raseljena lica mogu

bezbedno da se vrate domovima, međunarodno civilno prisustvo može da radi,

privremena administracija da bude uspostavljena i humanitarna pomoć dostavljana;

4. Obezbeđivanje javnog reda i sigurnosti do trenutka kad međunarodno civilno

prisustvo bude moglo da preuzme odgovornost za ovaj zadatak;

5. Nadgledanje uklanjanja mina do trenutka kad međunarodno civilno prisustvo bude

moglo, prema prilikama, da preuzme odgovornost za ovaj zadatak;

6. Pružanje podrške, prema prilici, i bliska koordinacija rada sa međunarodnim

civilnimprisustvom;

7. Vršenje dužnosti nadgledanja granica kako se zahteva;

8. Obezbeđivanje zaštite i slobode sopstvenog kretanja, kretanja međunarodnog

civilnog prisustva i ostalih međunarodnih organizacija;

9. Ovlašćuje Generalnog sekretara da, uz pomoć relevantnih međunarodnih

organizacija, uspostavi međunarodno civilno prisustvo na Kosovu da bi bila

obezbeđena privremenu administracija za Kosovo pod kojom ljudi Kosova mogu da

uživaju značajnu autonomiju u okviru Savezne republike Jugoslavije i koja će da

obezbedi prelaznu administraciju dok uspostavlja i nadgleda razvoj privremenih

institucija samouprave da bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život za sve

stanovnike Kosova;

1. Odlučuje da će glavne odgovornosti međunarodnog civilnog prisustva uključivati:

1. Promovisanje uspostavljanja značajne autonomije i samouprave na Kosovu, do

konačnog rešenja, uz potpuno uzimanje u obzir Dodatka 2 i dogovora iz Rambujea

(S/1999/648);

2. Izvršavanje osnovnih funkcija civilne administracije gde god i koliko god dugo to

bude potrebno;

3. Organizovanje i nadgledanje razvoja privremenih institucija demokratske i

autonomne samouprave do političkog rešenja, uključujući održavanje izbora;

1. Prenošenje, nakon osnivanja tih institucija, svojih administrativnih odgovornosti

uz nadgledanje i

2. podršku konsolidovanju kosovskih lokalnih privremenih institucija i ostalim

aktivnostima izgrađivanja mira;

4. Olakšavanje političkog procesa zamišljenog da odredi budući status Kosova,

uzimajući u obzir sporazum iz Rambujea (S/1999/648);

5. U završnoj fazi, nadgledanje prenosa ovlašćenja sa kosovskih privremenih

institucija na institucije uspostavljene na osnovu političkog rešenja;

6. Pružanje podrške obnovi ključne infrastrukture i drugoj obnovi privrede;

7. Pružanje podrške, u koordinaciji sa međunarodnim humanitarnim organizacijama,

pomaganju pri humanitarnim i prirodnim katastrofama;

8. Održavanje građanskog zakona i poretka, uključujući osnivanje lokalnih policijskih

snaga, a u međuvremenu, angažovanje međunarodne policije na Kosovu;

9. Zaštita i unapređivanje ljudskih prava;

10. Obezbeđivanje sigurnog i neometanog povratka svih izbeglica i raseljenih lica

svojim domovima na Kosovu;

1. Naglašava potrebu za koordiniranim operacijama humanitarne pomoći, a da

Savezna Republika Jugoslavija omogući neometani pristup Kosovu organizacijama koje

pružaju humanitarnu pomoć i da sarađuje sa takvim organizacijama na način koji će da

omogući brzu i efikasnu isporuku međunarodne pomoći;

2. Podstiče sve države članice i međunarodne organizacije da daju doprinos

ekonomskoj i društvenoj obnovi kao i bezbednom povratku izbeglica i raseljenih

lica i u tom kontekstu naglašava važnost sazivanja međunarodne donatorske

konferencije, posebno radi ciljeva postavljenih u prethodnom stavu 11 (g), što je

moguće pre;

3. Zahteva punu saradnju svih učesnika, uključujući međunarodne snage bezbednosti, sa

Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju;

4. Zahteva da OVK i ostale naoružane grupe kosovskih Albanaca bez odlaganja

prekinu sve ofanzivne akcije i da se pridržavaju zahteva za demilitarizaciju koje

bude odredio glavnokomandujući međunarodnih snaga bezbednosti uz konsultovanje sa

Specijalnim predstavnikom Generalnog sekretara;

5. Odlučuje da se zabrane nametnute stavom 8. Rezolucije 1160 (1998) neće

primenjivati na oružje i prateći materijal koji će koristiti međunarodno civilno

bezbednosno prisustvo;

6. Pozdravlja rad koji obavljaju Evropska Unija i ostale međunarodne organizacije na

razvijanju sveobuhvatnog pristupa ekonomskom razvoju i stabilizaciji regiona

pogođenog kosovskom krizom, uključujući sprovođenje Pakta za stabilnost jugoistočne

Evrope uz široko međunarodno učešće radi daljeg unapređivanja demokratije,

ekonomskog napretka, stabilnosti i regionalne saradnje;

7. Zahteva da sve države u regionu sarađuju u potpunosti u realizaciji svih aspekata

ove Rezolucije;

8. Odlučuje da se međunarodno civilno prisustvo i snage bezbednosti ustanovljavaju

za početni period od 12 meseci, uz produženje po isteku tog perioda, osim u slučaju da

Savet bezbednosti odluči drugačije;

9. Traži od Generalnog sekretara da redovno, u odgovarajućim vremenskim

intervalima, izveštava Savet o primeni ove Rezolucije, uključujući izveštaje

šefova međunarodnog civilnog prisustva i snaga bezbednosti, s tim da prvi

izveštaji bude podnet u roku od 30 dana od usvajanja ove Rezolucije;

10. Odlučuje da i dalje aktivno radi na ovim pitanjima.

Dodatak 1

Izjava predsedavajućeg o zaključcima sastanka ministara inostranih poslova grupe G-8,

održanog u centruPetersberg, 6. maja 1999. godineMinistri inostranih poslova Geupe G-8

usvojili su sledeća opšta načela političkog rešavanja kosovske krize:

-Neposredan i proverljiv prestanak nasilja i represije na Kosovu;-Povlačenje sa Kosova

vojnih, policijskih i paravojnih snaga;-Razmeštanje na Kosovu efikasnih snaga međunarodnog

civilnog i bezbednosnog prisustva koje su odobrile iprihvatile Ujedinjene nacije, koja su u

stanju da garantuju postizanje zajedničkih ciljeva;-O uspostavljanju privremene

administracije na Kosovu odlučiće Savet bezbednosti da bi obezbedio usloveza miran i

normalan život za sve stanovnike Kosova;-Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i

raseljenih lica i neometan pristup Kosovu organizacija kojepružaju humanitarnu pomoć;-

Politički proces u pravcu uspostavljanja privremenog okvirnog političkog sporazuma koji će

da obezbediznačajnu samoupravu na Kosovu, uzimajući u potpunosti u obzir sporazum iz

Rambujea i načela suverenitetai teritorijalnog integriteta Savezne republike Jugoslavije i

ostalih država u regionu, i demilitarizaciju OVK;-Sveobuhvatni pristup privrednom razvoju

i stabilizaciji kriznog regiona.

Dodatak 2

Treba da bude postignut dogovor o sledećim načelima, radi pomaka prema rešenju kosovske

krize:

1. Neposredan i proverljiv prestanak nasilja i represije na Kosovu.

2. Proverljivo povlačenje sa Kosova svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga prema

ubrzanom rasporedu.

3. Razmeštanje na Kosovu, pod okriljem Ujedinjenih nacija, efikasnog međunarodnog

civilnog i bezbednosnog prisustva, koje će delovati na način koji bude utvrđen na

osnovu Poglavlja VII Povelje, tako da bude sposobno da garantuje postizanje

zajedničkih ciljeva.

4. Međunarodno bezbednosno prisustvo uz znatno učešće Severnoatlantskog pakta

mora da bude razmešteno pod objedinjenom komandom i kontrolom i da bude

ovlašćeno da uspostavi bezbedno okruženja za sve ljude na Kosovu i da olakša svim

raseljenim licima i izbeglicama bezbedan povratak svojim domovima.

5. O uspostavljanje privremene administracije za Kosovo kao dela međunarodnog

civilnog prisustva pod kojim ljudi Kosova mogu da uživaju značajnu autonomiju u

okviru Savezne republike Jugoslavije, odlučiće Savet bezbednosti Ujedinjenih

nacija. Privremena administracija će da omogućuje prelaznu administraciju dok

uspostavlja i nadgleda razvoj privremenih demokratskih institucija samouprave koje

treba da osiguraju uslove za miran i normalan život svim stanovnicima Kosova.

1. Nakon povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja biće

dozvoljeno da se vrate da bi obavljali sledeće funkcije:

2. -Vezu sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim snagama bezbednosti;-

Obeležavanje/čišćenje minskih polja;-Održavanje prisustva na srpskim istorijskim

lokalitetima;-Održavanje prisustva na ključnim graničnim prelazima.

6. Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica pod nadzorom

Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice i neometani pristup

Kosovu organizacija za humanitarnu pomoć.

7. Politički proces u pravcu uspostavljanja privremenog okvirnog spoprazuma koji

obezbeđuje značajnu samoupravu Kosovu, uz puno poštovanje sporazuma iz Rambujea i

načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne republike Jugoslavije i

ostalih država u regionu, i demilitarizaciju OVK. Pregovori između strana radi

postizanja dogovora ne treba da odlažu niti da narušavaju uspostavljanje institucija

demokratske samouprave.

8. Sveobuhvatni pristup privrednom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona. Ovo će

da uključuje primenu Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope uz široko međunarodno

učešće radi dalje promocije demokratije, ekonomskog napretka, stabilnosti i

regionalne saradnje.

9. Obustavljanje vojnih aktivnosti zahtevaće prihvatanje načela iznetih u tekstu

iznad ovoga uz ostale prethodno utvrđene zahtevane elemente koji su utvrđeni u

napomeni uz ovaj tekst.1 Zatim će ubrzo da bude sklopljen vojno-tehnički sporazum

koji treba, između ostalog, da utvrdi dodatne modalitete, uključujući uloge i funkcije

jugoslovenskog/srpskog osoblja na Kosovu:

Povlačenje

-Postupke povlačenja, uključujući detaljan raspored faza i razgraničenje tampon zone u

Srbiji izvan koje ćesnage da budu povučene;

Osoblje koje se vraća

-Oprema pridružena osoblju koje se vraća;-Kriterijumi njihove funkcionalne odgovornosti;-

Raspored njihovog vraćanja;-Razgraničenje njihovih geografskih područja delovanja;-Pravila

koja će regulisati njihov odnos sa međunarodnim snagama bezbednosti i međunarodnom

civilnommisijom.

Napomene

1 Ostali zahtevani elementi:

-Ubrzan i precizan vremenski raspored povlačenja, koji znači npr. sedam dana za potpuno

povlačenje i izvlačenje oruđa protivvazdušne odbrane 25 kilometara izvan zajedničke zone

bezbednosti u roku od 48 sati;

-Povratak osoblja za četiri funkcije utvrđene u tekstu iznad ovoga biće pod nadzorom

međunarodnih snaga bezbednosti i biće ograničen na mali dogovoreni broj (stotine, ne

hiljade);

-Obustavljanje vojnih aktivnosti će da nastupi nakon otpočinjanja proverljivog povlačenja;

-Rasprava i postizanje vojno-tehničkog sporazuma neće da produžavaju prethodno utvrđeni

period za izvršavanje potpunog povlačenja.

(28. avgust 2018. godine)

(NSPM)

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner