Posebna izdanja

CRKVA I DRŽAVA

PDF Štampa El. pošta

Sadržaj

Uvod

Contents

 

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

Posebno izdanje 1/2007

CRKVA I DRŽAVA

SADRŽAJ

Đorđe Vukadinović, Slobodan Antonić

UVOD ............................................................................................................................. I

Milan Radulović

ODNOSI DRŽAVE I VERSKIH ZAJEDNICA U SRBIJI

U DRUGOJ POLOVINI 20. VEKA ............................................................................. 1

Srđan Barišić

ULOGA DRŽAVE U ZAŠTITI RELIGIJSKIH SLOBODA .......................................11

Gordana Živković

CRKVA I DRŽAVA – KA USPOSTAVLjANjU DEMOKRATSKOG KONCEPTA ODNOSA ................. 23

Aleksandar Đakovac

CRKVA, DRŽAVA I POLITIKA ................................................................................. 35

Bojan Jovanović

SVETOVNA I DUHOVNA VLAST ........................................................................... 43

Branko Radun

CRKVA IZMEĐU SCILE I HARIBDE ...................................................................... 51

Slobodan G. Marković

KLERIKALIZAM U SRBIJI: PRIVID ILI STVARNOST? ....................................... 63

Dragoljub Đorđević

SOCIOLOGIJA PRAVOSLAVLjA I SOCIJALNO UČENjE SPC ............................ 77

Vladimir Vukašinović

INTELIGENCIJA I SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA .......................................... 89

Slobodan G. Marković

ULOGA SPC U SRBIJI U RAZDOBLjU

POLITIČKOG PLURALIZMA: 1990-2006 ............................................................... 95

Vladan Kutlešić

RELIGIJA I VERSKE ZAJEDNICE U PROGRAMIMA

PARLAMENTARNIH POLITIČKIH PARTIJA ....................................................... 107

Branko Radun

O IDEOLOGIJI SVETOG SAVE ...............................................................................115

Vladimir Dimitrijević

„A ŠTA SRBI PARTIJAŠI MISLE?“

– VLADIKA NIKOLAJ I POLITIČKE PARTIJE ..................................................... 127

Miroslav Keveždi

CRKVA I POLITIKA U MULTINACIONALNOM DRUŠTVU ............................. 141

Dragan Todorović

SPC I ROMI: NEKOLIKO OTVORENIH PITANjA ............................................... 149

Oliver Potežica

ODNOSI ISLAMA PREMA DRUGIM RELIGIJAMA ........................................... 157

Živica Tucić

UKRAJINA – MEĐUPRAVOSLAVNI

I MEĐUHRIŠĆANSKI KAMEN SPOTICANjA ..................................................... 165

Pantelis Kalaicidis

ISKUŠNjE JUDINO - CRKVA, NACIJA I IDENTITET: OD ISTORIJE

BOŽANSKOG UREĐENjA DO ISTORIJE NACIONALNOG PREPORODA ...... 177

DOSIJE: ZAKON O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ........................... 193

CONTENT .............................................................................................................. 207

 

UVOD

U Srbiji se danas mnogo govori o mestu crkve, odnosno tradicionalnih crkava i ostalih religijskih zajednica u društvu. Čuju se gla­sovi da je crkve previše i da je na delu klerikalizacija društva. Ali mnogi misle i da je crkva i dalje skrajnuta od glavnih druš­tve­nih zbivanja i da u Srbiji još imamo na delu recidive komunističke netrpeljivosti kako prema crkvi, tako i prema ostalim religijskim zajednicama.

Ovi različiti glasovi dolaze iz odvojenih društvenih i in­te­lektualnih krugova, koji su često i jedan prema drugome neprijateljski nas­trojeni. Postoje, dakle, samo suprotstavljeni glasovi, ali ne i od­gla­šavanje, ne i dijalog, ne i susret argumenata i njihovo pretresanje. Zbog toga je u red­­ništvo Nove srpske političke misli, a u cilju pokretanja šireg druš­­tvenog dijaloga, 20. maja 2006. upriličilo naučnu konferenciju pod imenom Crkva i država. Želja nam je bila da p obu d i mo interes kvalifikovane, ali i šire društvene javnosti za problem mesta i uloge crkve u srpskom društvu, da otvorimo dijalog i omogućimo susrete različitih stanovišta o dru­štvenom značaju i mestu crkve.

Rasprava na konferenciji održa n a je u više krugova. Prvi krug činila su opšta pitanja odnosa države, društva i crkve. Razgovaralo se o tome kakav odnos treba da bude između crkve i pretežno ateizovanog društva, ima li c rkva kao duhovna zajednica „horizontalnu“ političku ideologiju i može li crkva , i do koje mere, da se osvrće i na goruće socijalno-političke teme ? Zatim se prešlo na uža pitanja, pre svega odnosa države i crkve u Srbiji. Raspravljalo se kako država može da na pravi način legitimiše istorijske crkve i verske zajednice u Srbiji, treba li utvrđivanjem novog pravnog položaja crkava i verskih zajednica da se uspostavi njihov kontinuitet u pravnom subjektivitetu koji su dobile u zakonodavstvu Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, kakav treba da bude odnos države prema ostalim crkvama i verskim zajednicama i, konačno, kakva su iskustva zemalja u okruženju? Usledio je dijaloški krug o odnosu srpskog društva i SPC-a: da li u Srbiji zbilja ima klerikalizma, koliki je stvarni uticaj Crkve (broj tzv. institucionalnih vernika, istorijska tradicija klerikalnog duha, koliko poseduje ekonomske i političke moći), da li bi veća pasivnost Crkve u društvenim pitanjima značila i njenu svojevrsnu getoizaciji u odnosu na društvenu realnost , može li Crkva više pomoći široj zajednici ako se socijalno i kulturno više integriše u društvo i kako, u tom kontekstu, na pravi način definisati odnose države i Crkve? Konačno, razgovaralo se i o iskustvima drugih zemalja i epoha: može li nemačko iskustvo multikonfesionalnosti biti od koristi za Srbiju, kakve izazove predstavlja multikonfesionalnost u Ukrajini, da li Srbija može nešto da primeni iz grčkog iskustva, kakve pouke za Srbiju mogu doći iz Irana i drugih muslimanskih zemalja?

Iz tekstova koje donosimo u ovom zborniku čitalac će videti da je osnovna ideja konferencije bez sumnje uspela. Okupljeni su zastupnici različitih pogleda na odnos crkve i politike, uspostavljen je kvalitet a n dijalog i izneto mnogo novih ideja. Ipak, ovu razmenu mišljenja doživljavamo samo kao prvi korak u ozbiljnom i kvalitetnom bavljenju ovom temom. Naš časopis i naš intelektualni krug žele da doprinesu da se o ovoj temi još objektivnije, svestranije i dublje razgovara u svim važnim segmentima društva. Samo tako ćemo izbeći još jedan ciklus nesporazuma, predrasuda i pogrešaka. Samo tako će Srbija moći da se kreće ka sređenosti, demokratiji, pa i – Evropi.

 

 

NEW SERBIAN POLITICAL THOUGHT

Special edition 1/2007

CHURCH AND STATE

CONTENTS

Đorđe Vukadinović, Slobodan Antonić

INTRODUCTION .......................................................................................................... I

Milan Radulović

RELATIONS BETWEEN THE STATE AND RELIGIOUS COMMUNITIES

IN SERBIA IN THE SECOND HALF OF THE 20 TH CENTURY ............................... 1

Srđan Barišić

ROLE OF THE STATE IN THE PROTECTION OF RELIGIOUS FREEDOMS ......11

Gordana Živković

THE CHURCH AND THE STA TE

(TO WARDS ESTABLISHING DEMOCRATIC CONCEPT OF RELATIONSHIP). 23

Aleksandar Đakovac

THE CHURCH, THE STATE AND THE POLITICS ................................................. 35

Bojan Jovanović

TEMPORAL AND SPIRITUAL POWERS ................................................................ 43

Branko Radun

CHURCH BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS ............................................... 51

Slobodan G. Marković

CLERICALISM IN SERBIA: MYTH OR REALITY? .............................................. 63

Dragoljub Đorđević

SOCIOLOGY OF ORTHODOXY AND THE SOCIAL

TEACHING OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH ....................................... 77

Vladimir Vukašinović

THE IN TEL LECTUAL COMMUNITY AND THE SERBIAN ORTHODOX

CHURCH ..................................................................................................................... 89

Slobodan G. Marković

THE ROLE OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN SERBIA

IN THE PERIOD OF POLITICAL PLURALISM, 1990–2006 .................................. 95

Vladan Kutlešić

RELIGION AND RELIGIOUS CONGREGATIONS

IN PROGRAMS OF PARLIAMENTARY PARTIES ............................................... 107

Branko Radun

ON IDEOLOGY OF SAINT SAVA ............................................................................115

Vladimir Dimitrijević

VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ AND POLITICAL PARTIES ..................... 127

Miroslav Keveždi

THE CHURCH AND THE PO LI TICS IN MULTINATIONAL COMMUNITY ..... 141

Dragan Todorović

THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH AND THE ROMANIES:

SO ME OPEN QUESTIONS ..................................................................................... 149

Oliver Potežica

RELATIONSHIP BETWEEN ISLAM AND OTHER RELIGIONS ...........................157

Živica Tucić

UKRAINE – IN TRA-ORTHODOX AND IN TER-CHRI STIAN

STUMBLING STONE .............................................................................................. 165

Pantelis Kalaicidis

JUDAS' TEMPTATION - CHURCH, NATION, IDENTITY:

FROM HISTORY OF DIVINE ORDER TO HISTORY OF NATIONAL

RENAISSANCE ........................................................................................................ 177

LAW ON CHURCHES AND RELIGION COMUNITIES ....................................... 193

 

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner