Početna strana > Rubrike > Dokumenti > Amandmani koje je poslanička grupa „Za spas Srbije-Nova Srbija“ podnela na zakone o osnovama sistema obrazovanja i visokom obrazovanju
Dokumenti

Amandmani koje je poslanička grupa „Za spas Srbije-Nova Srbija“ podnela na zakone o osnovama sistema obrazovanja i visokom obrazovanju

PDF Štampa El. pošta
Dokumenti   
ponedeljak, 02. oktobar 2017.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije prošle nedelje se raspravljalo i glasalo o dva zakona o obrazovanju: Zakonu o osnovama sistema i obrazovanja i Zakonu o visokom obrazovanju. Prethodnih dana se o ovim zakonima i njihovim tačkama u Parlamentu vodila žučna rasprava, koja je na različite načine opstruirana od strane skupštinske većine i koja je od strane predsednice skupštine grubo prekinuta, iako je za raspravu ostalo još više od 200 minuta i premda je razmotrena jedva polovina amandmana predloženih na prvi zakon.

***

Amandmani na Predlog Zakona o o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

                        Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

U članu 23. stav 2. posle reči „ustanova“ dodaju se reči: „u skladu sa mogućnostima“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Dobro je što naša država podjednako vodi računa o svima i želi da bude dobar domaćin ali mislim da je sasvim dovoljno što zakonodavac u stavu 1. u potpunosti izjednačuje strane državljane, lica bez državljanstva i tražioce državljanstva sa domaćim državljanima u pogledu mogućnosti upisa i pohađanja nastave. Međutim, mišljenja sam da se, prvenstveno školama, ne može zakonom ultimativno nametati dodatna obaveza da organizuju učenje jezika, pripremu za nastavu ili dopunsku nastavu za učenike koji spadaju u neku od kategorija koje se navode u članu 23. Predloga zakona, kada je inače poznato u kakvoj opštoj besparici funkcioniše srpsko školstvo. Zato ovim amandmanom predlažem da se doda odredba koja školama daje pravo da navedene aktivnosti ne organizuju ukoliko za to nemaju mogućnosti, u kom slučaju država, odnosno nadležno ministarstvo treba da na sebe preuzme obavezu da isfinansira organizaciju tih aktivnosti.

Narodni poslanik

 Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

                        Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

U članu 90. stav 1. menja se i glasi:

„Ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo pravno ili fizičko lice, osim ustanove za obavljanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja koju može da osnuje isključivo Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Po važećim zakonima koji uređuju sistem obrazovanja u Republici Srbiji, samo je osnovno obrazovanje obavezno. Iz tog razloga smatram da ovim zakonom treba ukinuti mogućnost osnivanja i rada privatnih osnovnih škola, odnosno škola čiji bi osnivači i vlasnici bili druga pravna ili fizička lica kako to Predlog zakona inače predviđa. Ni prezentovanje bankarske garancije nije dovoljna garancija da se u praksi ne mogu desiti situacije da takve osnovne škole prestanu sa radom u toku obrazovnog ciklusa i na taj način prouzrokuju ogroman problem i učenicima i roditeljima i celokupnoj zajednici. Osnovno obrazovanje mora zbog svoje obaveznosti i osetljivosti učenika u tom uzrastu da ostane pod isključivom nadležnošću države.

Narodni poslanik

 Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

                        Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

U članu 91. stav 2. posle reči: „predškolske ustanove“ reči: „ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja“ brišu se.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ovaj amandman predlažem radi konzistentnosti sa amandmanom podnetim na član 90. Predloga zakona. Po važećim zakonima koji uređuju sistem obrazovanja u Republici Srbiji, samo je osnovno obrazovanje obavezno. Iz tog razloga smatram da ovim zakonom treba ukinuti mogućnost osnivanja i rada privatnih osnovnih škola, odnosno škola čiji bi osnivači i vlasnici bili druga pravna ili fizička lica kako to Predlog zakona inače predviđa. Ni prezentovanje bankarske garancije nije dovoljna garancija da se u praksi ne mogu desiti situacije da takve osnovne škole prestanu sa radom u toku obrazovnog ciklusa i na taj način prouzrokuju ogroman problem i učenicima i roditeljima i celokupnoj zajednici. Osnovno obrazovanje mora zbog svoje obaveznosti i osetljivosti učenika u tom uzrastu da ostane pod isključivom nadležnošću države.

    

Narodni poslanik

  Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

            Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

U članu 116. stav 2. menja se i glasi:

„Organ upravljanja čine četiri predstavnika iz reda zaposlenih u ustanovi, tri predstavnika roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika i dva predstavnika na predlog jedinice lokalne samouprave.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

U praksi se često događa da nadležni organ jedinice lokalne samouprave za članove organa upravljanja u predškolskoj ustanovi ili školi imenuje lica koja nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa obrazovnim sistemom i koja ne razumeju kako sistem zapravo funkcioniše, pa iz tog razloga neretko glasaju za donošenje loših odluka. Na način predložen amandmanom povećao bi se uticaj zaposlenih u školi, koji su zbog svog radnopranog statusa svakako životno zainteresovani da organ upravljanja donosi kvalitetne odluke koje će biti od koristi za sve, učenike i njihove roditelje, zaposlene i zajednicu u celini.                

                           Narodni poslanici

                                                                                              dr Sanda Rašković Ivić  

dr Dijana Vukomanović

  Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

            Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

U članu 123. stav 1. menja se i glasi:

„Direktora ustanove bira organ upravljanja ustanove, na period od četiri godine.

St. 2., 3., 18., 19. i 20.  brišu se.

St. 4. - 22. postaju st. 2. - 17.

Stav 17. koji postaje stav 15. menja se i glasi:

Organ upravljanja, na osnovu izveštaja Komisije, sačinjava listu kandidata koji su dobili preko polovine glasova na sednicama vaspitno-obrazovnog, nastavničkog, odnosno nastavničkog i pedagoškog veća, i sa te liste bira direktora škole.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Amandmanom se predlaže da direktora ustanove bira organ upravljanja ustanove kako bi se izbegla centralizacija, osnažila inače zakonom proklamovana autonomija ustanova i smanjio nažalost već prisutan ogroman politički uticaj u prosveti.  Pri tom se predviđa da u krug kandidata iz koga se bira budući direktor ustanove ne može da uđe kandidat koji nije dobio makar natpolovičnu podršku na sednicama nadležnih veća, dakle neophodnu podršku članova radnog kolektiva ustanove.

Narodni poslanici

                                                                                              dr Sanda Rašković Ivić

dr Dijana Vukomanović

Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

            Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

Član 127.  briše se.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Amandmanom se predlaže brisanje odredbe u članu 127. kojom se dozvoljava mogućnost da direktor na osnovu rešenja ministra obavlja poslove nastavnika, vaspitača odnosno stručnog saradnika. Smatramo da takva mogućnost ne treba da postoji ni u izuzetnim slučajevima jer može doći do sukoba interesa ukoliko se direktor „na mala vrata“  bude uvodio u nastavu, a poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije je ovaj problem poodavno detektovala i posebno apostrofirala kada smo u Narodnoj skupštini nedavno raspravljali o ulozi predsednika suda i njegovim menadžerskim obavezama usled kojih nije moguće obavljati osnovnu sudijsku funkciju na kvalitetan način.

Narodni poslanici

dr Sanda Rašković Ivić

dr Dijana Vukomanović

 Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

            Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

U članu 150. stav 4. menja se i glasi:

„Izuzetno, od stava 2. ovog člana, lice kome je oduzeta licenca iz razloga propisanih u stavu 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana nema pravo na njeno ponovno izdavanje niti na rad u ustanovi.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Amandmanom se predlaže dodatno pooštravanje odgovornosti nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika u ustanovi u kojoj je došlo do situacije koja se u svakodnevnom govoru najčešće podvodi pod termin „vršnjačko nasilje“. Aktuelnim rešenjem u Predlogu zakona ostavlja se mogućnost licima čija je odgovornost dokazana, da po isteku perioda od pet godina od oduzimanja licence za rad u prosveti mogu da polažu ispit za licencu i da na taj način ponovo počnu da rade u obrazovnom sistemu. Mišljenja smo da ukoliko je licenca oduzeta zbog dokazane odgovornosti za povrede zabrana iz čl. 110. – 113. ovog zakona tim licima, zbog potencijalno izuzetno ozbiljnih i trajnih posledica koje mogu da nastanu zbog kršenja zabrana iz navedenih članova zakona, trajno nije mesto u prosveti. Ne sme se zanemariti činjenica da je 35.000 ljudi potpisalo peticiju za donošenje tzv. „Aleksinog zakona“ koji predstavlja skup mera koje bi trebalo inkorporirati u postojeće zakone uključujući i Zakon o osnovama sistema i obrazovanja, a upravo jedna od predloženih ključnih stavki jeste pooštravanje odgovornosti nadležnih organa ustanove u slučaju propuštanja reagovanja na slučajeve vršnjačkog nasilja, kao i trajno oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku zbog nepoštovanja procedura i pravila reagovanja u slučajevim vršnjačkog nasilja. Na način predložen amandmanom se ovo rešenje u potpunosti inkorporira u odredbe ovog zakona.

Narodni poslanici

dr Sanda Rašković Ivić  

dr Dijana Vukomanović

Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

            Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  podnosim

A M A N D M A N

U članu 155. stav 6. menja se i glasi:

„Za izvođenje verske nastave nastavnik sa školom u koju je upućen prvi put, zaključuje ugovor o radu na 12 meseci.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

U slučaju da su i tradicionalna crkva, odnosno verska zajednica i škola u kojoj je bio angažovan zadovoljni njegovim radom, škola sa nastavnikom verske nastave iz stava 6. ovog člana automatski, pre početka naredne školske godine, zasniva radni odnos na neodređeno vreme.

St. 7. – 10. postaju st. 8. – 11.“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Predloženim amandmanom se želi urediti radno-pravni status veroučitelja jer su na način predviđen u Predlogu zakona veroučitelji diskriminisani u odnosu na druge prosvetne radnike pošto ne mogu da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme. Rešenje u amandmanu predviđa da prvih 12 meseci rada predstavlja neku vrstu probnog perioda nakon koga su i crkva, odnosno verska zajednica i škola slobodni da procene kvalitete angažovanog veroučitelja i da, ukoliko su saglasni da je ispunio očekivanja, škola mora da sa njim zasnuje radni odnos na neodređeno vreme. Dakle, do ovoga neće doći ukoliko bilo crkva bilo škola imaju primedbe na rad veroučitelja.

      Narodni poslanici

dr Sanda Rašković Ivić 

dr Dijana Vukomanović

 Đorđe Vukadinović

***

Amandmani na Predlog Zakona o o visokom obrazovanju:

 

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

            Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o visokom obrazovanju  podnosim

A M A N D M A N

U članu 11. stav 1. reči: „imenuje Vlada“ menjaju se rečima: „bira Narodna skupština“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Nacionalni savet za visoko obrazovanje obrazuje se radi obezbeđivanja razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja. Kao takav on ima i savetodavnu ulogu i kontrolnu funkciju u sistemu visokog obrazovanja i iz tog razloga nije dobro da izvršna vlast, oličena u Vladi Republike Srbije imenuje članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Amandmanom se predlaže upravo suprotno rešenje, a to je da članove ovog važnog tela bira Narodna skupština koja inače po još uvek važećem Ustavu treba da obavlja kontrolnu funkciju i nad radom same izvršne vlasti.

Narodni poslanici

dr Sanda Rašković Ivić  

dr Dijana Vukomanović

 Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

            Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o visokom obrazovanju  podnosim

A M A N D M A N

Član 14. briše se.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Apsolutno je nepotrebno u sistem visokog obrazovanja uvoditi „Nacionalno akreditaciono telo“ pored postojeće Komisije za akreditaciju, imajući u vidu njene nadležnosti i delokrug poslova. Stiče se utisak da je jedina ideja koja stoji iza ovog predloga da se dobije još jedna poluga kontrole akreditacionog procesa od strane izvršne vlasti s obzirom da je predviđeno da Vlada obrazuje Nacionalno akreditaciono telo. I naravno da se dodatno birokratizuju ionako komplikovane procedure i uvede nepotrebno dodatno administriranje u ovoj oblasti, a naravno neki podobni ljudi dobiju i dobro plaćen posao.

Narodni poslanici

                                                                                              dr Sanda Rašković Ivić  

dr Dijana Vukomanović

 Đorđe Vukadinović

***

 

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o visokom obrazovanju  podnosim

A M A N D M A N

U članu 35. stav 1. tačka 3) briše se.

U stavu 2. dodaje se nova tačka 4) koja glasi:

„4) specijalističke strukovne studije“

O B R A Z L O Ž E Nj E

Speciajlističke strukovne studije u sadašnjem sistemu visokog obrazovanja pripadaju studijama drugog stepena. Postoji veliki broj zvanja ovog stepena, posebno u sistemu obrazovanja vaspitača. Ukoliko bi bilo prihvaćeno rešenje kao u Predlogu zakona postojeći vaspitači bili bi degradirani u stepenu akademskog zvvanja što bi za posledicu imalo i smanjenje ličnih primanja velikog broja ljudi. Stoga se amandmanom predlaže da se specijalističke strukovne studije tretiraju kao studije drugog stepena.

Narodni poslanici

dr Sanda Rašković Ivić  

dr Dijana Vukomanović

Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o visokom obrazovanju  podnosim

A M A N D M A N

U članu 93. stav 2. posle reči: „može se produžiti radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine“ stavlja se tačka, a reči: „uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršava 70 godina života“ brišu se.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Amandmanom se predlaže da 67 godina života bude krajnja starosna granica do koje nastavnik u zvanju redovnog profesora može da bude u radnom odnosu sa visokoškolskom ustanovom. Smatramo da iz više razloga ne treba prihvatiti rešenje koje se nalazi u Predlogu zakona, a to je da se ova granica u određenim slučajevima pomera sve do 70. godine života, jer je iz prakse poznato da se takva mogućnost potom masovno koristi. Mi se kao društvo suočavamo sa strahovitim „odlivom mozgova“ godinama unazad i koliko god svi bili svesni toga, ništa se ne preduzima da se ovaj pogubni trend po našu budućnost zaustavi i preokrene. Ova zakonska odredba je jedan od primera za to. Zar nije logično da se da više prostora mladim kvalitetnim ljudima da se dokazuju kao predavači u sistemu visokog obrazovanja i da se na taj način motivišu da ostanu u svojoj državi, a kako i kada će dobiti priliku za dokazivanje ukoliko zakon daje mogućnost njihovim starijim kolegama da drže svoje katedre i pozicije sve do 70. godine života?

Narodni poslanici

dr Sanda Rašković Ivić  

dr Dijana Vukomanović

 Đorđe Vukadinović

***

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije

20. septembar 2017. godine

Beograd

PREDSEDNIKU

NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na  Predlog zakona o visokom obrazovanju  podnosim

A M A N D M A N

U članu 104. stav 4. tačka na kraju stava briše se i dodaju zapeta i reči: „pri čemu se broj poena ne unosi u indeks“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Iako mogu biti od značaja prilikom vrednovanja ispunjenosti predispitnih i ispitnih obaveza i u tom smislu biti deo zapisnika, nema razloga niti potrebe za upisivanjem broja poena u indeks. Svako ko ima iskustva sa radom i ocenjivanjem u sistemu obrazovanja zna koliko je nezahvalan i odgovoran posao vrednovanje nečijeg znanja kroz klasičan sistem ocenjivanja, te ga ne bi trebalo dodatno opterećivati i komplikovati.

Narodni poslanik

 Đorđe Vukadinović

***

Na glasanju, nijedan od 18 predloženih amandmana poslanika poslaničke grupe „Za spas Srbije-Nova Srbije“ Đorđa Vukadinovića, Sande Rašković i Dijane Vukomanović nije usvojen.

(NSPM)

Videti još: Nemojte da budemo veći katolici od pape i da zbog pranja nečije biografije i dodvoravanja Briselu i Berlinu prihvatamo nešto što ne možemo da ispunimo

 

Anketa

Da li mislite da će u narednih godinu dana u Srbiji biti održani novi parlamentarni izbori?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner