уторак, 21. мај 2024.
 Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Политички живот > Нацрт Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
Политички живот

Нацрт Закона о утврђивању надлежности АП Војводине

PDF Штампа Ел. пошта
nemasale.rs   
субота, 04. април 2009.
У Београду, 23. марта 2009. године
 
НАЦРТ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I.    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом утврђују се надлежности Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) и уређују друга питања од значаја за положај АП Војводине.

Члан 2.

    АП Војводина, у складу са Уставом Републике Србије (у даљем тексту: Устав) и Статутом АП Војводине (у даљем тексту: Статут), уређује надлежност, избор, организацију и рад органа и служби које оснива.

Међурегионална сарадња

Члан 3.

АП Војводина сарађује са одговарајућим територијалним заједницама других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије.
АП Војводина закључује међурегионалне споразуме у оквиру своје надлежности.
АП Војводина може бити члан европских и светских удружења региона и у оквиру своје надлежности може основати представништва у регионима Европе у складу са Статутом.

Територија АП Војводине

Члан 4.
Територију АП Војводине чине територије јединица локалних самоуправа у њеним географским областима (Бачка, Банат и Срем), утврђене законом.
Територија АП Војводине не може се мењати без сагласности њених грађана, изражене на референдуму, у складу са законом.
Референдум је пуноважан ако је на њему гласала већина грађана који имају изборно право и пребивалиште на територији АП Војводине.
Одлука на референдуму из става 2. овог члана јесте донета ако је за њу гласала већина утврђена законом.

Међусобни однос републичких и покрајинских органа

Члан 5.

У остваривању надлежности утврђених овим и другим законом, органи АП Војводине остварују сарадњу са републичким органима и органима јединице локалне самоуправе.
При извршавању закона и других прописа Републике Србије међусобни односи органа Републике Србије и органа АП Војводине заснивају се на Уставом и законом утврђеним правима и обавезама републичких органа, односно на Уставом, законом и Статутом утврђеним правима и обавезама органа АП Војводине.
Ради законитог, успешног и несметаног обављања послова из надлежности АП Војводине, Влада, на иницијативу извршног органа АП Војводине, може основати Сталну мешовиту комисију састављену од представника Владе и извршног органа АП Војводине.

Заштита покрајинских посланика и других функционера

Члан 6.

    Посланик Скупштине АП Војводина не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине или радних тела.
    Председник и члан извршног органа АП Војводина не одговарају за мишљење изнето на седници тог органа, Скупштине АП Војводина или за гласање на седници извршног органа АП Војводина.

Имовина АП Војводине

Члан 7.

Имовина АП Војводине, начин њеног коришћења и располагања уређује се законом.
У својини АП Војводине, као облику јавне својине, јесу ствари које на основу закона користе органи АП Војводине и установе чији је она оснивач и друге покретне и непокретне ствари, у складу са законом којим се уређује јавна својина.

Финансирање надлежности АП Војводине

Члан 8.

    АП Војводина има изворне приходе којима финансира своје надлежности.
    Врсте и висина изворних прихода АП Војводине одређују се посебним законом.
    Средства за вршење поверених послова обезбеђује Република Србија.


II.    НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Начелна одредба

Члан 9.

Питања од покрајинског значаја АП Војводина уређује својим актима у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима, законом и Статутом АП Војводина.
1. Просторно планирање, регионални развој и изградња објеката

Члан 10.

АП Војводина преко својих органа у области просторног планирања и регионалног развоја, у складу са законом:
1)    уређује развојно планирање, у складу са економском политиком и стратегијом регионалног развоја Републике Србије;
2)    доноси одлуку о изради регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводина;
3)    доноси регионалне просторне планове и просторне планове посебне намене за подручја на територији АП Војводина;
4)    именује две трећине чланова комисије која врши стручну контролу регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводина;
5)    именује две трећине чланова комисије која врши стручну контролу просторних планова јединица локалне самоуправе са територије АП Војводина;
6)    именује две трећине чланова комисије која врши стручну контролу урбанистичког плана за седиште јединице локалне самоуправе на територији АП Војводина;
7)    утврђује предлог програма мера и активности за спровођење Просторног плана Републике Србије у делу који се односи на територију АП Војводина;
8)    прати спровођење програма мера и активности за спровођење Просторног плана Републике Србије у делу који се односи на територију АП Војводина;
9)    доноси програм мера и активности за спровођење регионалног просторног плана АП Војводина;
10)    прати спровођење програма мера и активности за спровођење регионалног просторног плана АП Војводина;
11)    прати спровођење програма мера и активности за равномерни регионални развој;
12)    оснива Развојну банку АП Војводина, у складу са законом којим се уређује оснивање, пословање и организација банака;
13)    развија административне капацитете покрајинске управе и локалне самоуправе с циљем успешног коришћења структурних и кохезионих фондова Европске уније.

Члан 11.

АП Војводина, преко својих органа, у области просторног и урбанистичког планирања и изградње објеката, у складу са законом:
1)    издаје дозволе за изградњу и употребу објеката чије је издавање у надлежности министарства надлежног за послове урбанизма и грађевинарства а који се у целини граде на територији АП Војводине;
2)    решава по жалби против решења општинске, односно градске управе са територије АП Војводине из области урбанизма и изградње објеката;
3)    врши инспекцијски надзор у области просторног планирања и урбанизма на територији  АП Војводине;
4)    врши инспекцијски надзор у области изградње објеката;
5)    учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и грађевинарства;
6)    даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.
Послови из става 1. тач. 1-4.  овог члана врше се као поверени.
Члан 12.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област становања, решава по жалби против решења општинске, односно градске управе на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
2. Пољопривреда
Члан 13.
АП Војводина преко својих органа, у области пољопривреде и руралног развоја, у складу са законом:
1)    доноси, спроводи и надзире мере аграрне политике и мере руралног развоја;
2)    остварује средства од коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у складу са законом и прописује услове и начин расподеле и коришћења тих средстава;
3)    образује посебан буџет, фондове или друге облике организовања у које се усмеравају средства из тачке 2 овог члана;
4)    утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне производње и  оснива  пољопривредне службе за обављање тих послова;
5)    преузима оснивачка права над пољопривредним службама основаним на територији АП Војводине;
6)    оснива прогнозно-извештајну службу;
7)    предлаже надлежном министарству услове извоза и увоза одређених пољопривредних производа.
Члан 14.
АП Војводина преко својих органа, у области коришћења пољопривредног земљишта, у складу са законом, решава по жалби против решења општинске, односно градске управе на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Сточарство и ветеринарство
Члан 15.
АП Војводина преко својих органа, у области сточарства и ветеринарства, у складу са законом:
1)    доноси Програм селекцијских мера за унапређење сточарства за територију АП Војводине, у складу са јединственим програмом Републике Србије;
2)    образује Научно-стручни савет за спровођење селекцијских мера у сточарству;
3)    доноси Програм развоја и унапређења сточарства на територији АП Војводине за период од пет година, као и годишње програме;
4)    даје сагласност за коришћење у репродукцији квалитетне приплодне стоке и пчела за територију АП Војводине;
5)    утврђује испуњеност услова рада на селекцији стоке на територији АП Војводине;
6)    одређује овлашћену установу на територији АП Војводине за вођење селекције у сточарству;
7)    даје сагласност овлашћеним организацијама о поверавању контроле над производњом у сточарству;
8)    прима и обрађује документацију за доделу подстицајних и других средстава у области сточарства;
9)    обавља и друге послове у складу са законом.
3. Водопривреда

Члан 16.

АП Војводина преко својих органа, у области водопривреде, у складу са законом:
1)    уређује водопривредну делатност за територију АП Војводине, осим у делу заштите вода од загађења ради заштите здравља људи, животињског и биљног света и заштите животне средине;  
2)    доноси, спроводи и надзире редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода у складу са усвојеним плановима АП Војводине и Републике Србије;
3)    управља водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима на територији АП Војводине, у складу са законом;
4)    доноси водопривредну основу за територију АП Војводине, у складу са водопривредном основом Републике Србије;
5)    оснива јавно предузеће за газдовање водама на територији АП Војводине;
6)    врши инспекцијски надзор у области водопривреде на територији АП Војводина.
Послови из става 1. тачка 6. овог члана врше се као поверени.
Члан 17.
АП Војводина, преко својих органа, у области вода, у складу са законом:
1)    по претходно прибављеном мишљењу републичког органа даје сагласност на висину накнада на територији АП Војводине које су утврђене у складу са законом;
2)    убира средства од накнада из тачке 1) овог става;
3)    издаје водопривредне услове, водопривредну сагласност и водопривредну  дозволу за објекте и радове на територији АП Војводине, а чије је издавање у надлежности министарства надлежног за послове водопривреде.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
4. Шумарство

Члан 18.

АП Војводина преко својих органа, у области шумарства, у складу са законом:
1)    уређује шумарство на територији АП Војводине и обезбеђује остваривање јавног интереса у овој области;
2)    оснива јавно предузеће за газдовање шумама на територији АП Војводине;
3)    врши послове инспекцијског надзора у овој области, изузев инспекцијског надзора на граничном прелазу.
Послови из става 1. тачка 3) овог члана врше се као поверени.
5. Ловство и рибарство

Члан 19.

АП Војводина, преко својих органа, уређује лов на територији АП Војводине, у складу са законом.
Члан 20.
АП Војводина, преко својих органа, у области ловства, у складу са законом:
1)    доноси програм унапређења, заштите и гајења дивљачи за територију АП Војводине, у складу са јединственим Програмом за подручје Републике Србије;
2)    установљава и даје сагласност за газдовање ловиштима на територији АП Војводине;
3)    даје сагласност на ловне основе ловишта на територији АП Војводине;
4)    обавља послове инспекцијског надзора у области ловства, изузев инспекцијског надзора над прометом дивљачи и прометом производа животињског порекла, као и здравственог стања дивљачи.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Члан 21.

АП Војводина преко својих органа, уређује риболов на територији АП Војводина, у складу са законом.
Члан 22.
АП Војводина преко својих органа, у области рибарства, у складу са законом:
1)    даје сагласност на програме унапређења рибарства на рибарским подручјима на територији АП Војводине;
2)    установљава рибарска подручја на територији АП Војводине;
3)    уступа на коришћење рибарска подручја на територији АП Војводине;
4)    одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја на територији АП Војводине;
5)    убира средства од накнада из тачке 4) овог члана;
6)    обавља послове инспекцијског надзора у области рибарства, изузев инспекцијског надзора над здравственим стањем риба, рибље млађи и оплођене икре и здравственом исправношћу рибе као намирнице и прерађевина од риба и промета заштићених врста риба.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
6. Туризам, угоститељство, бање и лечилишта
Члан 23.
АП Војводина преко својих органа, у области туризма, угоститељства, бања и лечилишта, у складу са законом:
1)    уређује планирање и развој туризма за територију АП Војводине, у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије;
2)    доноси Стратегију развоја туризма АП Војводине, у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, као и програме за њено спровођење;
3)    предлаже Влади акт о проглашењу туристичког простора на територији АП Војводина;
4)    предлаже члана Комисије за категоризацију туристичких места;
5)    оснива Туристичку организацију АП Војводине и друге организације за унапређивање и развој туризма;
6)    уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса, као и оснивање и развој бања и лечилишта на територији АП Војводине.
 
Члан 24.
АП Војводина преко својих органа, у области туризма, у складу са законом:
1)    организује полагање стручног испита за локалног туристичког водича и туристичког пратиоца за подручје АП Војводине;
2)    врши инспекцијски надзор у области туризма на територији АП Војводина.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.


7. Заштита животне средине

Члан 25.

АП Војводина преко својих органа, у области заштите животне средине, у складу са законом:
1)    уређује, унапређује и обезбеђује заштиту животне средине за територију АП Војводина;
2)    доноси акт о стављању природног добра под заштиту;
3)    доноси програм заштите животне средине на својој територији у складу са Националним програмом, акционим и санационим планом и својим интересима и специфичностима;
4)    доноси планове и програме управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким документима;
5)    врши контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводина;
6)    обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у складу са програмом мониторинга који доноси Влада за период од две године;
7)    даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација;
8)    учествује у поступку припреме и доношења просторних и урбанистичких планова и других планова;
9)    доноси екстерни план заштите од удеса, који је саставни део плана за реаговање у ванредним ситуацијама на основу надлежности из прописа којим се уређује материја заштите и спасавања;
10)    у случају удеса, проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводина;
11)    оснива буџетски фонд у складу са прописом којим се уређује буџетски систем, који ће се финансирати из прихода остварених на територији АП Војводина;
12)    обавља и друге послове.
    
Покрајински завод за заштиту природе

Члан 26.

    Послове заштите природе и природних добара која се у целини налазе на територији АП Војводина обавља Покрајински завод за заштиту природе.
    Средства за оснивање и почетак рада Покрајинског завода за заштиту природе обезбеђују се из дела средстава Завода за заштиту природе Србије којима тај завод послује на територији АП Војводина.
    Средства из става 2. овог члана утврдиће се деобним билансом који доноси комисија коју образује Влада на предлог министарства надлежног за област заштите природе и покрајинског секретаријата надлежног за ову област.
    Почетком рада Покрајински завод за заштиту природе преузима права и обавезе и запослене у Заводу за заштиту природе Србије, у складу са деобним билансом из става 3. овог члана.
    Покрајински завод за заштиту природе најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину доставља Заводу за заштиту природе Србије извештај о остваривању годишњег програма.
    У обављању послова заштите природе и природних добара организације за заштиту природе остварују сарадњу кроз усаглашавање планова и програма на заштити природних добара.
    Од дана ступања на снагу овог закона Завод за заштиту природе Србије не може да отуђује имовину, врши статусне промене нити да заснива радни однос са новим лицима, до дана доношења деобног биланса.

Национални парк Фрушка гора

Члан 27.

    АП Војводина, преко својих органа, оснива јавно предузеће за управљање Националним парком Фрушка гора.
    Даном почетка рада јавно предузеће за управљање Националним парком Фрушка гора преузима права, обавезе, запослене и средства Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” са седиштем у Сремској Каменици.

Члан 28.

    АП Војводина, преко својих органа, у области заштите и унапређења животне средине, у складу са законом:
1)    врши инспекцијски надзор у области заштите животне средине и предузима мере за отклањање незаконитости у тој области, осим инспекцијског надзора:
- у случају удеса,
- у области јонизујућег зрачења,
- над прекограничним кретањем роба које подлежу надлежности републичке инспекције за заштиту животне средине, као и испуњености услова оператера за добијање дозволе за прекогранично кретање роба (радиоактивност, отпад, отрови, супстанце које оштећују озонски омотач, заштићене биљне и животињске врсте),
- над одређеним објектима на територији АП Војводина, који ће бити одређени посебним актом;
2)    даје сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, за пројекте за које одобрење за изградњу издаје надлежни покрајински орган за послове урбанизма;
3)    даје сагласност на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за територију АП Војводина;
4)    издаје интегрисане дозволе за постројења и активности за која дозволу и одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други надлежни покрајински орган;
5)    даје претходну сагласност у поступку доношења основа, планова и програма заштите и унапређивања заштићеног природног добра, флоре и фауне, шума и вода на територији АП Војводина;
6)    образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике Србије;
7)    решава по жалби против решења општинске, односно градске управе на територији АП Војводина;
8)    обавља и друге послове.
Послови из става 1. тач. 1-7. овог члана врше се као поверени.

8. Индустрија и занатство

Члан 29.

АП Војводина преко својих органа, у области индустрије и занатства, у складу са законом:
1)    доноси план и програм равномерног привредног развоја АП Војводина, у складу с планом развоја Републике Србије;
2)    утврђује старе занате који су својствени подручју АП Војводина и утврђује и обезбеђује мере за њихово унапређење и развој;
3)    обавља и друге послове.

9. Друмски, речни и железнички саобраћај

Члан 30.

АП Војводина преко својих органа, у области друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са  законом:
1)    уређује и обезбеђује услове и начин управљања, заштите, одржавања и финансирања државних путева II реда на територији АП Војводине;
2)    уређује и обезбеђује унутрашњи пловидбени превоз, безбедност пловидбе, услове и начин коришћења, одржавања, обележавања и заштите унутрашњих пловних путева, осим пловних путева на којима важи међународни и међудржавни режим пловидбе,  пристаништа, зимовника и сидришта, чамаца и пловећих постројења, поступање у случају пловидбеног удеса на територији АП Војводине;
3)    доноси годишњи програм обележавања и одржавања пловних путева на територији АП Војводине;
4)    оснива јавно предузеће за управљање пловним путевима;
5)    управља јавном железничком инфраструктуром на територији АП Војводине, изузев магистралних пруга;
6)    оснива јавно предузеће за управљање јавном железничком инфраструктуром из тачке 5. овог члана.

Члан 31.

АП Војводина, преко својих органа, у области јавних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са законом, врши инспекцијски надзор на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

10. Приређивање сајмова и других привредних манифестацијa

Члан 32.

АП Војводина преко својих органа у области приређивања сајмова и других привредних манифестација, у складу са законом:
1)    уређује сајмове и друге привредне манифестације од покрајинског значаја;
2)    уређује оснивање, категоризацију и начин рада сајамских центара и утврђује мрежу сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

11. Просвета

Предшколско и основно образовање и васпитање

Члан 33.

АП Војводина преко својих органа, у области предшколског и основног образовања и васпитања у складу са законом:
1)    оснива установе предшколског и обавезног основног образовања и васпитања на територији АП Војводине;
2)    даје сагласност на акт о мрежи основних школа који доноси скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада;
3)    даје сагласност на организовање издвојеног одељења установе ван седишта;
4)    одлучује о верификацији установе на територији АП Војводине;
5)    даје сагласност на одлуку о проширењу делатности установе, чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
6)    даје сагласност на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
7)    одређује школе у којима ученици имају право  да заврше започето образовање, уколико се школа укида у складу са законом;
8)    именује привремени орган управљања установе, ако чланове органа управљања не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно  именованим члановима органа управљања;
9)    даје или одбија сагласност на одлуку о избору директора установе;
10)    поставља вршиоца дужности директора установе у случајевима утврђеним законом;
11)    даје или одбија сагласност на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата због повреда закона;
12)    прописује школски календар за основне школе на територији АП Војводине;
13)    даје одобрење на који ће начин школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно - васпитног рада;
14)    преко покрајинског просветног инспектора обавља надзор над  радом установа на територији АП Војводине и:
- врши непосредан инспекцијски надзор над установама у општини, односно граду који није организовао овај надзор;
- даје инструкције општини, односно граду за обављање инспекцијског надзора;
- припрема покрајинском секретару предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора;
- остварује непосредан надзор над радом општинске односно градске инспекције, издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа и контролише њихово извршавање;
- одузима овлашћење поједином инспектору који послове не обавља благовремено, стручно, законито и савесно и предлаже утврђивање одговорности у органу којем је поверено вршење инспекцијског надзора;
- организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора;
- тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора и обавља друге послове у складу са законом којим се на општи начин уређује инспекцијски надзор;
15)    даје сагласност за реализацију наставе и остваривање школског програма на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама на територији АП Војводине;
16)    даје сагласност на оснивање заједничке стручне службе за све основне школе на територији општине;
17)    врши нострификацију и признавање еквиваленције сведочанстава и диплома стечених у иностранству;
18)    даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма;
19)    доноси наставне програме за језике националних мањина;
20)    одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина;
21)     споразумно са надлежним министром доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима  националних мањина;
22)     споразумно са надлежним министром одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине;
23)    образује комисију и организује полагање испита за директора установе;
24)    образује комисију и организује полагање испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике;
25)    образује комисију и организује полагање стручног испита за секретара установе;
26)    обавља и друге послове у складу са законом.
АП Војводина у области основног образовања и васпитања oбезбеђује део средстава за набавку машина и опреме, изградњу зграда и обејката и инвестиционо и текуће одржавање основних школа чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе.
Послови из тач. 23), 24) и 25) овог члана обављају се на јединствен начин и под једнаким условима, које у складу са законом, прописује министар на целој територији Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана се врше као поверени, изузев тачке 1), тач. од 18) до 22) и тачке 26).Средње образовање и васпитање

Члан 34.

АП Војводина преко својих органа, у области средњег образовања и васпитања у складу са законом:
1)    оснива установе средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине;
2)    утврђује мрежу средњих школа на територији АП Војводине;
3)    утврђује број ученика за упис у средњу школу;
4)    даје сагласност на организовање издвојеног одељења установе ван седишта;
5)    одлучује о верификацији установе на територији АП Војводине;
6)    даје сагласност на одлуку о проширењу делатности установе, чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
7)    даје сагласност на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
8)    одређује школе у којима ученици имају право  да заврше започето образовање, уколико се школа укида у складу са законом;
9)    именује привремени орган управљања установе, ако чланове органа управљања не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно  именованим члановима органа управљања;
10)    даје или одбија сагласности на одлуку о избору директора установе;
11)    поставља вршиоца дужности директора установе у случајевима утврђеним законом;
12)    даје или одбија сагласност на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата због повреда закона;
13)    прописује школски календар за средње школе на територији АП Војводине;
14)    даје одобрење на који ће начин школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно - васпитног рада;
15)    преко покрајинског просветног инспектора обавља надзор над радом установа на територији АП Војводине и:
- врши инспекцијски надзор над установама у општини, односно граду који није организовао овај надзор;
- даје инструкције општини, односно граду за обављање инспекцијског надзора;
- припрема покрајинском секретару предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора;
- остварује непосредан надзор над радом општинске односно градске инспекције, издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа и контролише њихово извршавање;
-одузима овлашћење поједином инспектору који послове не обавља благовремено, стручно, законито и савесно и предлаже утврђивање одговорности у органу којем је поверено вршење инспекцијског надзора;
- организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора;
- тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора и обавља друге послове у складу са законом којим се на општи начин уређује инспекцијски надзор;
16)    даје сагласност за реализацију наставе и остваривање школског програма на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама на територији АП Војводина;
17)    даје сагласност на висину школарине за ванредне ученике средње школе;
18)    даје сагласност на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације;
19)    врши нострификацију и признавање еквиваленције сведочанстава и диплома стечених у иностранству;
20)    води поступак за заштиту права ученика, учесника конкурса, његовог родитеља, односно старатеља,
21)    даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма;
22)    доноси наставне програме за језике националних мањина;
23)    одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина;
24)    споразумно са надлежним министром доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима  националних мањина;
25)    споразумно са надлежним министром одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине;
26)    за средње школе од посебног интереса за Републику Србију и уникатне школе предлаже  скупштини јединице  локалне самоуправе три истакнута представника привредне коморе, удружења послодаваца, националне службе за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе за чланове школског одбора;
27)    образује комисију и организује полагање испита за директора установе;
28)    образује комисију и организује полагање испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике;
29)    образује комисију и организује полагање стручног испита за секретара установе;
30)    обавља и друге послове у складу са законом.
АП Војводина у области средњег образовања и васпитања oбезбеђује део средстава за набавку машина и опреме, изградњу зграда и објеката и инвестиционо и текуће одржавање средњих школа чији је оснивач Република Србија или АП Војводина.
Послови из става 1. тач. 27), 28) и 29) овог члана обављају се на јединствен начин и под једнаким условима, које у складу са законом, прописује министар на целој територији Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана се врше као поверени, изузев тачке 1), тач. 21)-25). и тачке 30).

Високо образовање

Члан 35.

            АП Војводина преко својих органа, у области  високог образовања, у складу са законом:
1)    предлаже члана Националног савета за високо образовање;
2)    издаје дозволе за рад високошколским установама на територији АП Војводине;
3)    врши инспекцијски надзор и надзор над законитошћу рада високошколске установе на територији АП Војводине;
4)    оснива самосталне високошколске установе у складу са законом;
5)    у случају престанка рада високошколске установе због одузимања дозволе за рад или другог разлога, на предлог Националног савета за високо образовање доноси акт којим се обезбеђује завршетак студија студентима те високошколске установе;
6)    доноси одлуке о промени назива, седишта и статусне промене за самосталне високошколске установе чији је оснивач АП Војводина;
7)    доноси одлуку о укидању високошколске установе чији је оснивач АП Војводина;  
8)    именује представнике оснивача Савета високошколске установе чији је оснивач АП Војводина;
9)    доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета за високошколску установу чији је оснивач АП Војводина, по прибављеном мишљењу високошколске установе и Националног савета за високо образовање, најкасније два месеца пре расписивања конкурса;
10)    оглашава диплому ништавом ако је издата од неовлашћене организације,
11)     издаје потврду да је архивска грађа уништена или нестала;
12)    прибавља податке о страној високошколској установи и домаћој високошколској установи за потребе вредновања страног, односно домаћег студијског програма;
13)    обавља и друге послове у складу са законом.
АП Војводина у области високог образовања oбезбеђује средства за школарине студената који се финансирају из буџета, материјалне трошкове високошколских установа из става 1. тачка 4) овог члана као и део средстава за финансирање: текућих поправки и одржавања објеката, набавке машина и опреме и изградње зграда и објеката.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени, осим послова из тач. 1). и 13).

Ученички и студентски стандард

Члан 36.

АП Војводина преко својих органа, у области  ученичког и студентског стандарда, у складу са законом:
1)    утврђује мрежу домова ученика и студентских центара и других установа ученичког и студентског стандарда на територији АП Војводине;
2)    оснива и укида установе ученичког и студентског стандарда на територији АП Војводине;
3)    утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа ученичког и студентског стандарда и одлучује о забрани њиховог рада на територији АП Војводине;
4)    одлучује по приговору на одлуке о пријему  ученика и студената у установе ученичког и студентског стандарда;
5)    решава о одузимању права ученика и студената, утврђених законом;
6)    спроводи конкурс за пријем у домове ученика и студената;
7)    утврђује начин и поступак расподеле места у домовима;
8)    утврђује начин и поступак расподеле абонентских књижица;
9)    утврђује услове за регресирање превоза ученика и студената у међуградском саобраћају;
10)    даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова установа ученичког и студентског стандарда, у складу са нормативима и стандардима које прописује министар за целу територију Републике Србије;
11)    именује и разрешава чланове управног и надзорног одбора у установама ученичког и студентског стандарда;
12)    именује и разрешава директора установа ученичког и студентског стандарда;
13)    врши инспекцијски надзор и надзор над законитошћу рада установа;
14)    обавља и друге послове у складу са законом.
АП Војводина у области ученичког и студентског стандарда обезбеђује средства за регресирање превоза ученика и студената у међуградском саобраћају као и део средстава за финансирање: текућих поправки и одржавања објеката, набавке машина и опреме и изградње зграда и објеката установа из става 1. тачка 2) овог члана.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени,  осим послова из тач. 7), 8), и 14).

Неформално образовање одраслих

Члан 37.

АП Војводина преко својих органа, у складу са стратегијом којом се уређује развој образовања одраслих у Републици Србији и законом, ближе уређује питања која се односе на организовано и институционално образовање изван школског система ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине.

Образовање националних мањина

Члан 38.

АП Војводина преко својих органа ближе уређује и обезбеђује остваривање права националних мањина на територији АП Војводине на образовање на матерњем језику, на свим нивоима образовања, у складу са законом.

12. Спорт

Члан 39.

АП Војводина преко својих органа, у области спорта и омладине, у складу са законом:
1)    утврђује потребе и интересе грађана у области спорта на територији АП Војводине и обезбеђује средства за остваривање тих потреба и интереса;
2)    ближе уређује услове за обављање спортских делатности организација у области спорта са територије АП Војводине и утврђује испуњеност тих услова;
3)    утврђује спортске објекте од интереса за АП Војводину и мерила за обезбеђивање средстава у буџету АП Војводине за њихову изградњу, опремање и одржавање;
4)    утврђује програме међународних спортских такмичења од интереса за АП Војводину;
5)    именује и разрешава директора, председника и чланове управног и надзорног одбора организација за обављање спортских делатности чији се програми, којима се остварује интерес грађана у области спорта на територији АП Војводине, у целини или претежно финансирају из буџета АП Војводине;
6)    обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и других организација у области спорта чији је оснивач АП Војводина;
7)    уређује и води евиденције у области спорта од значаја за АП Војводину.
    Покрајински спортски савез предлаже покрајинском органу управе надлежном за послове спорта програме својих чланова којима се остварује интерес грађана из става 1. тачка 1) овог члана.
    Програми из става 2. овог члана финансирају се из буџета АП Војводине.
Члан 40.
АП Војводина, преко својих органа, у области спорта, у складу са законом:
1)    утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби на територији АП Војводине;
2)    уређује ближе услове и надзире коришћење јавних спортских терена и утврђује испуњеност услова за њихово коришћење;
3)    врши инспекцијски надзор над радом организација и појединаца у области спорта са територије АП Војводине и над применом прописа којима је уређена област спорта;
4)    обавља надзор над стручним радом у области спорта;
5)    води Регистар покрајинских спортских савеза.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

13. Култура

Члан 41.

АП Војводина преко својих органа, у области културе, у складу са законом:
1)    утврђује потребе и интерес грађана на територији АП Војводина у области културе и обезбеђује средства за њихово остваривање;
2)    уређује потребе и интерес у области културе националних мањина и обезбеђује средства за њихово остваривање;
3)    оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заводе и друге установе у области културе;
4)    утврђује Стратегију културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије;
5)    предлаже део Програма културног развоја Републике Србије за територију АП Војводина;
6)    утврђује награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва;
7)    остварује међурегионалну  сарадњу у области културе на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине;
8)    врши оснивачка права у погледу именовања директора и чланова управног и надзорног одбора установа културе чији се рад, одржавање и програми финансирају у целости или већим делом из буџета АП Војводине;
9)    обезбеђује средства за рад,  инвестиционо и текуће одржавање, односно финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина;
10)    обезбеђује средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме других установа и организација чији оснивач није АП Војводина, а доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе припадника националних мањина на основу посебне одлуке којом се утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе тих средстава.

Заштита културних добара

Члан 42.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област заштите културних добара:
1) утврђује функције матичних установа у области заштите културних добара, и то: Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине;
2) прописује допунске услове за рад установа из тачке 1) овог става;
3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите на територији АП Војводине;
4) именује чланове управног и надзорног одбора и директора установа из тачке 1) овог става, осим Библиотеке Матице српске, а у Архиву Војводине и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у Новом Саду председник и један члан управног одбора и председник надзорног одбора именују се на предлог министарства надлежног за послове културе;
5) именује чланове управног и надзорног одбора и директора других установа заштите на територији АП Војводине, с тим што се два члана управног и један члан надзорног одбора тих установа именују на предлог министарства надлежног за послове културе;
6) оснива установе у области заштите из тачке 1) овог става и утврђује мрежу установа заштите на територији АП Војводине, осим Библиотеке Матице српске;
7) покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине;
8) издаје дозволе страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе;
9) утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе;
10) обавештава у року од седам дана Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима када те услове утврђује завод са територије АП Војводине;
11) даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе са територије АП Војводине;
12) даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину;
13) издаје дозволу за премештање непокретног културног добра на територији АП Војводине на нову локацију, осим културног добра од великог значаја, односно културног добра од изузетног значаја;
14) обуставља грађевинске и друге радове на археолошким налазиштима, као и приликом проналажења археолошких предмета;
15) издаје одобрење за изношење добара која уживају претходну заштиту у иностранство;
16) образује комисију при одговарајућој матичној установи заштите за полагање стручног испита запослених у установама заштите културних добара;
17) покреће поступак за обуставу извршења просторних и урбанистичких планова уколико угрожавају заштиту споменика културе на територији АП Војводине;
18) врши инспекцијски надзор и надзор над радом установа заштите на територији АП Војводина.
Послови из става 1. тач. 1), 4), 8) и 13) до 18) овог члана врше се као поверени.

Кинематографија и филмска уметност

Члан 43.
 
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област кинематографије, врши инспекцијски надзор.
Таксе и накнаде које се убирају на основу прописа у области кинематографије приход су буџета АП Војводина за обвезнике чије је седиште на територији АП Војводина, када је место давања на коришћење, јавно приказивање или продаје видеокасета на територији АП Војводина, односно према месту емитовања и почетне станице превозног средства у коме се емитовање врши.
Трошкови издавања маркице, у складу са законом, приход су издаваоца маркице.
Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.Задужбине, фондови и фондације

Члан 44.
АП Војводина, преко својих органа, у области задужбинa, фондација и фондова, у складу са законом:
1)    одобрава оснивање задужбина, фондација и фондова на територији АП Војводине и све промене које се јављају у току њиховог рада;
2)    води регистар задужбина, фондација и фондова који се оснивају на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Библиотечка делатност

Члан 45.

АП Војводина, преко својих органа, у области библиотечке делатности, у складу са законом:
1) утврђује мрежу библиотека на територији АП Војводине;
2) оснива библиотеке којима се на територији АП Војводине утврђују матичне функције;
3) утврђује ближе услове за рад библиотека;
4) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности библиотека;
5) утврђује састав управних и надзорних одбора у библиотекама које обављају матичну функцију и именује чланове тих органа;
6) именује и разрешава директоре библиотека које обављају матичне функције, уз сагласност директора Народне библиотеке Србије;
7) образује комисију за полагање стручног испита запослених у библиотекама;
8) врши инспекцијски надзор.
Послови из става 1. тач. 1), 2) и 4) до 8) овог члана врше се као поверени.

Издавање публикација

Члан 46.

АП Војводина, преко својих органа, у области издавања публикација, у складу са законом, врши надзор над радом издавача и других правних лица регистрованих за издавање публикација.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

14. Здравствена и социјална заштита

Здравство

Члан 47.

АП Војводина преко својих органа, у складу са законима којима се уређује систем у области здравства обавља следеће послове:
    1) друштвену бригу за здравље на нивоу АП Војводине која обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводина;
    2) доноси посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, и утврђује цене појединачних услуга, односно програма;
    3) оснива здравствене установе на територији АП Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа који доноси Влада, и то: општу болницу, специјалну болницу, клинику, институт, клинички центар, завод за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антирабичну заштиту;
    4) оснива завод за јавно здравље за територију АП Војводине који координира и прати стручни рад завода за јавно  здравље и других здравствених установа које обављају хигијенско-епидемиолошку и социјално-медицинску делатност на територији АП Војводина, предлаже дугорочне мере здравствене заштите са приоритетима и методолошки руководи њиховим спровођењем на територији АП Војводина, предлаже заводу за јавно здравље основаном за територију  Републике Србије потребне мере у елементарним и другим већим непогодама и несрећама и врши њихово спровођење у сарадњи са другим установама;
    5) оснива завод за трансфузију крви за територију АП Војводине, који обавља делатност у складу са законом којим се уређује трансфузиолошка делатност;
    6) даје предлог за утврђивање Плана мреже здравствених установа који доноси Влада за здравствене установе на територији АП Војводина;
    7) именује и разрешава директоре, заменике директора, чланове управног и надзорног одбора здравствених установа чији је оснивач;
    8) даје сагласност на статуте здравствених установа чији је оснивач;
    9) утврђује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач;
    10) утврђује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе који се налазе на територији АП Војводина за време епидемија и отклањање последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама, за епидемије и друге веће непогоде и ванредне прилике на територији АП Војводина;
    11) даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводина, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу;
    12) даје мишљење на План развоја кадра у здравству који доноси министар надлежан за послове здравља, за установе које се налазе на територији АП Војводина;
    13) даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводина;
    14) утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводина;
    15) оснива Здравствени савет Војводине као стручно и саветодавно тело које прати развој здравствене заштите и здравственог осигурања у АП Војводина;
    16) оснива Етички одбор Војводине као стручно тело.


Здравствени савет Војводине

Члан 48.

Здравствени савет Војводине предлаже Здравственом савету Србије:
    1) мере за очување и унапређење здравственог стања и јачање здравственог потенцијала становништва на територији АП Војводина;
    2) мере за равномерно остваривање здравствене заштите свих грађана у АП Војводина као и мере за унапређење здравствене заштите угрожених популација;
    3) мере за функционисање здравствене заштите и здравственог осигурања на територији АП Војводина заснованог на принципима економичности, одрживости и ефикасности;
    4) мере за унапређење уписне политике на факултетима и школама здравствене струке на територији АП Војводина и сарађује са надлежним органима и другим стручним телима на територији АП Војводина у предлагању мера рационалне уписне политике на факултетима и школама здравствене струке;
    5) мере у циљу спровођења реформе у области здравствене заштите и здравственог осигурања;
    6) разматрање и других  питања из области здравствене заштите и здравственог осигурања и пружа стручну помоћ органима, организацијама и установама на територији АП Војводина у реализацији задатака који се односе на друштвену бригу о здрављу.
    Здравствени савет Војводине има девет чланова које бира Скупштина АП Војводина из реда истакнутих стручњака у области здравствене заштите и здравственог осигурања.
    На  питања која нису посебно уређена овим законом, а која се односе на рад Здравственог савета Војводине, на мандат чланова Здравственог савета Војводине и спречавање сукоба јавног и приватног интереса, као и на разрешење чланова Здравственог савета Војводине, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује здравствена заштита у делу који се односи на рад Здравственог савета Србије, осим ако овим законом није друкчије одређено.
    Средства за рад Здравственог савета Војводине обезбеђују се у буџету АП Војводина.
    
Етички одбор Војводине

Члан 49.

Етички одбор Војводине:
    1) прати примену начела професионалне етике здравствених радника у обављању здравствене делатности на територији АП Војводина;
    2) сарађује са Етичким одбором Србије у координацији рада етичких одбора у здравственим установама на територији АП Војводина;
    3) по захтеву Етичког одбора Србије прати спровођење научних истраживања и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у здравственим установама на територији АП Војводина и о томе подноси извештај Етичком одбору Србије;
    4) даје мишљења о спорним питањима која су од значаја за спровођење научних истраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у здравственим установама у АП Војводина;
    5) прати спровођење одлука и даје мишљење о стручним питањима у вези са поступком узимања делова људског тела у медицинске и научно-наставне сврхе у здравственим установама на територији АП Војводина, у складу са законом;
    6) прати спровођење одлука и даје мишљење о  стручним питањима у вези са применом мера за лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у здравственим установама на територији АП Војводина, у складу са законом;
    7) разматра и друга питања професионалне етике у спровођењу здравствене заштите на територији АП Војводина.
Етички одбор АП Војводина има седам чланова које именује и разрешава надлежни орган АП Војводина, на предлог покрајинског секретара надлежног за послове здравља.
    На  питања која нису посебно уређена овим законом, а која се односе на рад Етичког одбора Војводине, на мандат чланова Етичког одбора Војводине и спречавање сукоба јавног и приватног интереса, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује здравствена заштита у делу који се односи на рад Етичког одбора Србије, осим ако овим законом није друкчије одређено.
Средства за рад Етичког одбора Војводине обезбеђују се у буџету АП Војводина.
    
Санитарни надзор

Члан 50.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област санитарног надзора, врши послове санитарног надзора.
    Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Покрајински завод за здравствено осигурање

Члан 51.

    Покрајински завод за здравствено осигурање (у даљем тексту: Покрајински завод) као организациона јединица Републичког завода за здравствено осигурање, у складу са законом, обавља следеће послове, и то:
    1) координацију рада филијала образованих на територији АП Војводина, у сарадњи са Републичким заводом за здравствено осигурање;
    2) контролу рада филијала и наменског коришћења средстава која Републички завод за здравствено осигурање преноси филијалама за остваривање права из обавезног здравственог осигурања, на територији АП Војводина;
    3) контролу закључених уговора између филијала и давалаца здравствених услуга, на територији АП Војводина;
    4) решава у другом степену о правима из здравственог осигурања;
    5) пружа потребну стручну помоћ осигураним лицима у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања и заштитом њихових интереса у осигурању;
    6) обезбеђује услове за рад лекарских комисија образованих на територији АП Војводина;
    7) обезбеђује информациони подсистем, као део интегрисаног информационог система Републике Србије за област здравственог осигурања;
    8) врши статистичка и друга истраживања у области здравственог осигурања;
    9) остварује сарадњу са надлежним покрајинским органима;
10) друге послове утврђене статутом Републичког завода за здравствено осигурање.
    Седиште Покрајинског завода је у седишту органа АП Војводина.
    Покрајински завод има подрачун преко кога се врши уплата и исплата средстава Републичког завода за здравствено осигурање здравственим установама на територији АП Војводина, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање и прописима донетим за спровођење тог закона.
    Директора Покрајинског завода именује Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање, на предлог надлежног органа АП Војводине.
    Директор Покрајинског завода учествује у раду Управног одбора Републичког завода за здравствено осигурање, без права одлучивања.
    Директор Покрајинског завода, по спроведеном јавном конкурсу,  именује директоре филијала које су образоване на територији АП Војводина, под условима и на начин прописан овим законом за именовање директора филијала ван територије АП Војводина.
    На директора Покрајинског завода примењују се одредбе закона којим се уређује здравствено осигурање у делу који се односи на спречавање сукоба јавног и приватног интереса.
    У Управном и Надзорном одбору Републичког завода за здравствено осигурање, кога у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање, чине представници осигураника, морају бити заступљени и представници осигураника са територије АП Војводина.

Члан 52.

    Даном почетка рада, завод за јавно здравље основан за територију АП Војводина преузима на коришћење покретну и непокретну имовину, као и права и обавезе завода за јавно здравље основаног за територију Јужно-бачког управног округа.
    Даном почетка рада, завод за јавно здравље основан за територију АП Војводина преузима и запослене у заводу за јавно здравље основаном за територију Јужно-бачког управног округа.

Социјална заштита

Члан 53.

АП Војводина, преко својих органа, у области социјалне заштите, у складу са законом:
1)    уређује, у складу са материјалним могућностима, друга права у области социјалне заштите, већи обим права од права утврђених законом и повољније услове за њихово остварење, као и друге облике социјалне заштите ако је претходно у свом буџету за то обезбедила средства;
2)    оснива установе социјалне заштите за смештај корисника на територији АП Војводина осим установа које оснива локална самоуправа у складу са мрежом установа социјалне заштите за смештај корисника коју утврђује Република Србија;
3)    даје сагласност на промену делатности и на статусне промене установа социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач АП Војводина;
4)    именује управне и надзорне одборе, као и директоре установа социјалне заштите за смештај корисника, чији је оснивач АП Војводина;
5)    оснива Покрајински завод за социјалну заштиту;
6)    доноси програм унапређења социјалне заштите у АП Војводини.

Члан 54.
АП Војводина преко својих органа, у области социјалне заштите, у складу са законом:
1)    даје мишљење на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника који доноси Република Србија, у делу који се односи на мрежу установа на територији АП Војводина;
2)    даје сагласност на именовање директора центара за социјални рад на територији АП Војводина;
3)    утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа социјалне заштите за смештај корисника;
4)    врши послове другостепеног органа по решењима центара за социјални рад на територији АП Војводина;
5)    врши ревизију решења центара за социјални рад на територији АП Војводине о признатим правима из оквира права и дужности Републике Србије;
6)    врши надзор над радом установа и других правних лица која обављају делатност социјалне заштите на територији АП Војводине и инспекцијски надзор;
7)    обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.
Послови из става 1. тач. 4-6. овог члана врше се као поверени.
Правна заштита породице и старатељство

Члан 55.
АП Војводина, преко својих органа, у области правне заштите породице и старатељства, у складу са законом:
1)    решава по жалби против решења органа старатељства на територији АП Војводина;
2)    врши надзор над радом органа старатељства и надзор над стручним радом органа старатељства на територији АП Војводина;
3)    обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује област правне заштите породице и старатељство.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Друштвена брига о деци
Члан 56.
АП Војводина преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област финансијске подршке породици са децом:
1)    решава по жалби против решења општинске, односно градске управе на територији АП Војводина;
2)    врши надзор над радом органа који врше поверене послове државне управе у области финансијске подршке породици са децом, на територији АП Војводина.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Члан 57.
АП Војводина преко својих органа, у области предшколског васпитања и образовања, у складу са законом, врши стручни надзор над остваривањем социјалног рада у установама за децу на територији АП Војводина.
Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.
Посебна заштита мајке и детета
Члан 58.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом, утврђује и обезбеђује додатна и допунска права и заштиту, односно виши степен заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља са децом, у складу са Програмом демографског развоја АП Војводина са мерама за његово спровођење.
Пензијско осигурање

Члан 59.
Оснива се Покрајински фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Покрајински фонд), као организациона јединица Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Републички фонд).
Седиште Покрајинског фонда је у седишту органа АП Војводине.
Покрајински фонд, поред послова утврђених законом и Статутом Републичког фонда, обавља:
1)    припрему и израду материјала за преговоре са иностраним носиоцима пензијског и инвалидског осигурања;
2)    послове дијагностике ради провере медицинске документације;
3)    послове у вези са стажом осигурања са увећаним трајањем;
4)    послове у вези са обезбеђивањем друштвеног стандарда корисника права;
5)    врши статистичка и друга истраживања у области пензијског и инвалидског осигурања;
6)    остварује сарадњу са надлежним покрајинским органом, нарочито у погледу размене података и искуства, као и са савезом удружења пензионера и савезима синдиката образованим на нивоу АП Војводине.
Покрајински фонд, у складу са законом и Статутом, има подрачун преко кога се врше уплате и исплате средстава Републичког фонда на територији АП Војводине.
Директора Покрајинског фонда именује Управни одбор Републичког фонда, на предлог надлежног органа АП Војводине.
Директор Покрајинског фонда учествује у раду Управног одбора Републичког фонда, без права на одлучивање.
Директор Покрајинског фонда именује директоре филијала Републичког фонда које су образоване на територији АП Војводине.
Борачка и инвалидска заштита

Члан 60.
АП Војводина, преко својих органа, у области борачке и инвалидске заштите, у складу са законом:
1)    обезбеђује функционисање борачко-инвалидске заштите;
2)    врши послове другостепеног органа и врши ревизију;
3)    врши надзор над  радом органа који у првом степену решавају о правима из борачко-инвалидске заштите;
4)    врши контролу трошења средстава намењених за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите;
5)    формира базу података информационог подсистема АП Војводина у оквиру јединственог система Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Заштита цивилних инвалида рата

Члан 61.
АП Војводина, преко својих органа, у области заштите цивилних инвалида рата, у складу са законом:
1)    обезбеђује функционисање заштите цивилних инвалида рата;
2)    врши послове другостепеног органа и врши ревизију;
3)    врши надзор над радом органа који у првом степену решавају о правима из заштите цивилних инвалида рата;
4)    врши контролу трошења средстава намењених за остваривање права из области заштите цивилних инвалида рата;
5)    формира базу података информационог подсистема  АП Војводине у оквиру јединственог система Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
15. Јавно информисање на покрајинском нивоу

Члан 62.

АП Војводина, преко својих органа, у области јавног информисања у складу са законом:
1)    утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и радиодифузије;
2)    доноси стратегију развоја у области јавног информисања на територији АП Војводина у складу са републичком стратегијом у области јавног информисања,
3)    стара се о обезбеђивању информација од јавног значаја;
4)    обезбеђује јавност рада покрајинских органа управе и организација чији је оснивач АП Војводина;
5)    обезбеђује део средстава или друге услове за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница у информисању на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета;
6)    успоставља  сарадњу на регионалном нивоу;
7)    обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица са посебним потребама у јавном информисању, а посебно слободне размене идеја, информација и мишљења;
8)    бира чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.

Члан 63.
АП Војводина, преко својих органа, у области јавног информисања, у складу са законом, врши надзор над спровођењем закона којима се уређује област јавног информисања, на територији АП Војводина.
Послови из става 1. врше се као поверени.
16. Наука и технолошки развој

Члан 64.

АП Војводина, преко својих органа, у области науке и технолошког развоја  у складу са законом:
1)    доноси Стратегију технолошког развоја за АП Војводину у складу са Стратегијом технолошког развоја Републике Србије;
2)    оснива фондове или учествује у оснивању фондова  за суфинансирање погона високих технологија, решавање стамбених питања младих наставних и научних радника и за подстицај међународне сарадње;
3)    обезбеђује средства за суфинансирање научноистраживачке делатности;
4)    утврђује и финансира програме у области науке и технолошког развоја  од покрајинског значаја;
5)    врши пројектно финансирање;
6)    финансира материјалне трошкове и одржавање научноистраживачке инфраструктуре института чији је оснивач АП Војводина;
7)    може основати фонд за иновациону делатност који ће се финансирати из прихода остварених на територији АП Војводине;
8)    оснива или учествује у оснивању истраживачко-развојних центара и подстиче популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине.
    
    Послови из става 1. тачка 1. овог члана врше се као поверени.

17. Запошљавање

Покрајинска служба за запошљавање

Члан 65.
Покрајинска служба за запошљавање  (у даљем тексту: Покрајинска служба), образује се као организациона јединица Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), са седиштем у Новом Саду.
Поред послова утврђених законом и Статутом Националне службе, Покрајинска служба обавља и следеће послове:
1)    даје сагласност на општа акта предузећа за радно оспособљавање и запошљавање инвалида и обезбеђује средства за њихово финансирање;
2)    образује информациони подсистем, као део јединственог информационог система Републике Србије у области запошљавања;
3)    координира радом филијала Националне службе на територији АП Војводина, по овлашћењу директора Националне службе;
4)    даје предлог за реализацију националног акционог плана на територији АП Војводина;
5)    доноси и спроводи програм покрајинског акционог плана запошљавања;
6)    обавља и друге послове у складу са општим актима Националне службе.
Покрајинска служба  има подрачун.
Директора Покрајинске службе именује и разрешава Управни одбор Националне службе на предлог надлежног органа АП Војводина.
Директор Покрајинске службе  учествује у раду Управног одбора Националне службе, без права на одлучивање.
Директор Покрајинске службе, по спроведеном јавном конкурсу, предлаже директору Националне службе кандидата за избор директора филијале образоване на територији АП Војводина.
Надлежни орган АП Војводине предлаже једног члана Управног одбора Националне службе.18. Привреда и приватизација
Члан 66.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са прописима којима се уређује област приватизације, предлаже по једног члана Тендерске и Аукцијске комисије када је субјект приватизације са територије АП Војводина.
Члан 67.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законима којима се уређују области заштите потрошача и трговине врши послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
19. Рударство и енергетика
Енергетика
Члан 68.
АП Војводина, преко својих органа, у области рударства, у складу са законом:
1)    предлаже део Програма за остваривање развоја енергетике на својој територији у складу са планом развоја АП Војводине, који чини саставни део Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије;
2)    доноси планове развоја енергетике којима се утврђују потребе за енергијом на свом подручју, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са стратегијом и програмом Републике Србије;
3)    предлаже део Енергетског биланса Републике који се односи на АП Војводину,
4)    прати реализацију енергетског биланса и по потреби предлаже мере Влади којима се обезбеђује његово извршавање;
5)    организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковалаца у тим објектима;
6)    образује комисију за полагање стручног испита из тачке 5) овог става за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.
Послови из става 1. тач. 5) и 6) овог члана врше се као поверени.

Члан 69.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом, врши послове електроенергетског инспектора, инспектора опреме под притиском и врши инспекцијски надзор у области цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Рударство
Члан 70.
АП Војводина, преко својих органа, у области рударства, у складу са законом:
1) образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводина;
2) решава по захтевима за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина и извођење рударских радова;
3) закључује уговоре са предузећима којима је издато одобрење из тачке 2) овог става;
4) решава по захтевима за издавање одобрења за употребу рударских објеката и пуштање објеката у пробни рад;
5) образује комисију за испитивање разлога и последица трајног обустављања експлоатације;
6) врши послове инспекцијског надзора на територији АП Војводина.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Геолошка истраживања
Члан 71.
АП Војводина, преко својих органа, у области геолошких истраживања, у складу са законом:
1) образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине;
2) решава по захтевима за издавање одобрења за геолошка истраживања;
3) води евиденцију о истражним просторима и катастар одобрених истражних простора;
4) финансира основна геолошка истраживања на територији АП Војводине, у складу са годишњим програмом основних геолошких истраживања које доноси Влада;
5) уговором са корисником података утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања;
7) израђује биланс резерви минералних сировина и подземних вода на територији АП Војводине;
8) образује комисију за утврђивање и оверу разврстаних резерви минералних сировина и подземних вода;
9) обавља инспекцијски надзор у области геолошких истраживања на територији АП Војводина.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.


Опрема под притиском
Члан 72.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом, врши инспекцијски надзор над енергетским објектима за: транспорт нафте и деривата нафте, транспорт и дистрибуцију природног гаса, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, производњу и прераду нафте и гаса, као и над другим објектима који имају опрему под притиском кад је то утврђено другим законом.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
20. Локална самоуправа

Члан 73.
АП Војводина, преко својих органа, у области локалне самоуправе, у складу са законом:
1)    даје мишљење на предлоге за оснивање нових јединица локалне самоуправе, укидање или спајање постојећих, промену граница и седишта јединица локалне самоуправе на територији АП Војводина;
2)    врши надзор над законитошћу рада и аката органа јединица локалне самоуправе на територији АП Војводина;
3)    даје претходну сагласност скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводина, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе;
4)    обавља и друге послове.
Послови из става 1. тачка 3) овог члана врше се као поверени.
21. Надлежности у другим областима

Члан 74.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом:
1)    стара се о остваривању људских права и права националних мањина, те утврђује додатна права у овој области;
2)    остварује сарадњу с црквама и верским заједницама на територији АП Војводине и помаже њихове делатности које врше у јавном интересу;
3)    уређује и стара се о остваривању и унапређивању политике у области равноправности полова у АП Војводини;
4)    предлаже мрежу судова на територији АП Војводине;
5)    у области културе, просвете и јавног информисања може поверити послове из своје надлежности националним саветима националних мањина.Члан 75.

АП Војводина, преко својих органа, у области планирања и спровођења пројеката НИП-а за територију АП Војводина:
1)    иницира, координира и спроводи пројекте НИП-а за територију АП Војводина;
2)    сарађује се надлежним министарством у разматрању и оцењивању пријава пројеката за територију АП Војводина;
3)    сачињава предлог листе пројеката за територију АП Војводина;
4)    оснива и води електронску и документациону базу података у коју се уносе подаци о пројектима за територију АП Војводине;
5)    прати динамику трошења по појединачним пројектима и о томе једном у три месеца извештава Владу.
Службена употреба језика и писама
Члан 76.

АП Војводина, преко својих органа, ближе уређује службену употребу језика и писама националних мањина на територији АП Војводине, у складу са законом.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писама врши инспекцијски надзор.
Посао из става 2. овог члана врши се као поверен.
Правосудни испит

Члан 77.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом који уређује полагање правосудног испита, за лица која имају пребивалиште на територији АП Војводине образује Испитни одбор и организује полагање правосудног испита.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Државни стручни испит
Члан 78.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са прописима који уређују полагање државног стручног испита за рад у органима државне управе, за запослене на територији АП Војводине образује испитне комисије и организује полагање државног стручног испита.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.


Стални судски тумачи
Члан 79.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са прописима о сталним судским тумачима:
1)    поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП Војводине;
2)    води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Експропријација
Члан 80.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област експропријације:
1)    решава по жалбама против решења градске, односно општинске управе на територији АП Војводине донетих по предлогу за експропријацију;
2)    решава о предлогу за дозволу вршења припремних радњи у поступку експропријације на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Зашитита права интелектуалне својине

Члан 81.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права врши инспекцијски надзор у области заштите ауторских и сродних права на територији АП Војводине.
АП Војводина, преко својих органа, у области интелектуалне својине, предузима мере против пиратерије, у складу са законом.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Употреба назива АП Војводина
Члан 82.
АП Војводина, у складу са законом, уређује употребу назива АП Војводина у називу удружења.Прекршаји
Члан 83.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област прекршаја, прописује прекршаје и прекршајне казне за повреде прописа које доноси у оквиру своје надлежности.
Робне резерве

Члан 84.

    АП Војводина, преко својих органа, образује робне резерве АП Војводине.

III. ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

Члан 85.

Надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова утврђених овим законом обављају органи државне управе из чијег су делокруга послови који су поверени.

Члан 86.

Кад АП Војводина повери јединицама локалне самоуправе поједине послове из своје надлежности, надзор над обављањем поверених послова органи АП Војводине врше сходном применом одредаба Закона о државној управи о овлашћењима надзорног органа.


IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 87.

    Органи АП Војводине преузеће запослене који су послове одређене као надлежности АП Војводине обављали у подручним јединицама министарстава на територији АП Војводине, као и одговарајућу опрему, предмете и архиву.

Члан 88.

Надлежни републички и покрајински органи дужни су да предузму све неопходне мере, укључујући и обезбеђивање неопходних финансијских средстава ради преузимања нових надлежности АП Војводина, утврђених овим законом, најкасније до почетка примене овог закона.

Члан 89.

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС“ бр. 6/02 и 101/07).

Члан 90.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. маја 2009. године (алтернативе: 1. јула 2009. / 1. септембра 2009. / 1. јануара 2010. године).
 

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли ће, по вашем мишљењу, „Заједница српских општина“ на КиМ бити формирана до краја 2023. године?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер