понедељак, 15. јул 2024.
 Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Политички живот > Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању
Политички живот

Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању

PDF Штампа Ел. пошта
Народна скупштина Републике Србије   
четвртак, 03. септембар 2009.
Члан 1.

У Закону о јавном информисању („Службени гласник РС”, бр. 43/03 и 61/05), у члану 14. додаје се нови став 1. који гласи:

„Јавно гласило може основати домаће правно лице (оснивач јавног гласила). Јавно гласило уписује се у Регистар јавних гласила.”

Досадашњи ст. 1. и 2. постају ст. 2 и 3.

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „става 2.” замењују се речима: „става 3.”

Члан 2.

После члана 14. додају се чл. 14а, 14б и 14в који гласе:

„Члан 14а

Оснивач јавног гласила не може пренети нити на други начин располагати правом на јавно гласило или правом на издавање јавног гласила.

Уговор или други правни посао који за предмет има пренос, односно друго располагање правима из става 1. овог члана ништав је.

У случају престанка јавног гласила брисањем из регистра јавних гласила или на други начин, односно престанка штампања или издавања јавног гласила, није дозвољено оснивање јавног гласила под истим или сличним именом које може изазвати забуну у погледу идентитета јавног гласила.

Забрана из става 3. овог члана важи годину дана почев од дана издавања последњег примерка јавног гласила које је престало да постоји, односно које се не штампа, односно не издаје.

У случају повреде забране из става 3. овог члана, као и у случају издавања јавног гласила које није уписано у Регистар јавних гласила, надлежни јавни тужилац дужан је да без одлагања покрене поступак за привредни преступ пред надлежним судом и затражи изрицање мере привремене обуставе делатности издавања јавног гласила.

Суд ће у року од 12 сати од подношења предлога јавног тужиоца, у складу са законом, изрећи оснивачу меру привремене обуставе делатности издавања јавног гласила до правоснажног окончања поступка из става 5. овог члана.

У поступку за изрицање мере из става 6. овог члана сходно се примењују одредбе члана 24. овог закона.

Члан 14б

Регистар јавних гласила води организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката.

Министар надлежан за послове јавног информисања ближе уређује начин вођења регистра јавних гласила.

Члан 14в

Организација која води регистар јавних гласила једном месечно, на захтев републичког органа управе надлежног за послове јавног информисања, доставља извод из регистра јавних гласила са подацима о оснивачима јавних гласила.

Извод из регистра јавних гласила из става 1. овог члана садржи назив и матични број за сваког оснивача јавног гласила, податак о новчаном делу основног капитала, као и преглед свих јавних гласила чији је оснивач.

Орган управе из става 1. овог члана доставља извод из регистра јавних гласила организацији која спроводи поступак принудне наплате.

Организација која спроводи поступак принудне наплате у року од три дана од дана пријема извода из става 1. овог члана доставља органу управе надлежном за послове јавног информисања податке о принудној наплати за сваког од оснивача јавних гласила који су наведени у том изводу, са посебном назнаком о периоду обуставе свих плаћања.”

Члан 3.

У члану 16. додају се ст. 2, 3, 4, 5. и 6. који гласе:

„Оснивач јавног гласила чија је дистрибуција обустављена у целости или у значајном делу повредом забране из става 1. овог члана има право да пред надлежним судом захтева накнаду штете коју је услед тога претрпео.

У случају да у поступку из става 2. овог члана утврди да је дошло до повреде забране из става 1. овог члана, суд ће накнаду за претрпљену штету одмерити најмање према вредности продатог огласног простора за све бројеве јавног гласила који нису дистрибуирани повредом забране из става 1. овог члана. У одсуству доказа о таквој вредности за све или неке од бројева јавног гласила сматраће се да је та вредност за сваки такав број једнака вредности продатог огласног простора у првом броју јавног гласила који није дистрибуиран.

Поступак по захтеву из става 2. овог члана хитан је.

У поступку из става 2. овог члана надлежни суд ће на предлог оснивача јавног гласила одредити привремену меру којом ће обавезати лице које се бави дистрибуцијом јавних гласила да до правноснажног окончања поступка настави да обавља дистрибуцију предметног јавног гласила.

По предлогу из става 5. овог члана надлежни суд одлучује у року од осам дана од дана подношења предлога, и своју одлуку одмах доставља оснивачу јавног гласила, одговорном уреднику јавног гласила и лицу које се бави дистрибуцијом јавних гласила.”

Члан 4.

После члана 92. додају се чл. 92а и 92б који гласе:

„Члан 92а

Новчаном казном од 1.000.000,00 до 20.000.000,00 динара казниће се за привредни преступ оснивач јавног гласила ако оснује јавно гласило супротно забрани из члана 14а став 3. овог закона и ако издаје јавно гласило које није уписано у Регистар јавних гласила (члан 14а став 5).

Уз казну из става 1. овог члана суд ће изрећи заштитну меру забране обављања делатности издавања јавних гласила.

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се одговорно лице у оснивачу јавног гласила.

Уз казну из става 3. овог члана суд ће изрећи заштитну меру забране вршења одређених дужности.

Члан 92б

Новчаном казном од 25% до 100% збира вредности укупно продатог тиража јавног гласила, испорученог дистрибутерима на дан објављивања информације, и вредности продатог огласног простора у том броју јавног гласила, а код електронског јавног гласила од 25% до 100% вредности огласног простора у дану у коме је емитован програм у оквиру којег је објављена информација, казниће се за привредни преступ оснивач јавног гласила ако се у јавном гласилу неко лице означи учиниоцем каквог кажњивог дела, односно огласи кривим или одговорним пре правноснажне одлуке суда или другог надлежног органа (члан 37).

Ако је привредни преступ из става 1. овог члана учињен путем објављивања информације на насловној страни јавног гласила, оснивач јавног гласила, казниће се новчаном казном у висини која одговара збиру вредности укупно продатог тиража јавног гласила испорученог дистрибутерима у периоду од седам дана рачунајући од дана када је информација објављена и вредности продатог огласног простора у јавном гласилу у том периоду.

Ако је привредни преступ из става 1. овог члана учињен путем објављивања информације у електронском јавном гласилу у оквиру најавних вести информативног програма, оснивач јавног гласила казниће се новчаном казном у висини која одговара вредности продатог огласног простора у јавном гласилу у периоду од седам дана рачунајући од дана када је информација објављена.

За привредни преступ из става 1. овог члана, новчаном казном од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се и одговорно лице у оснивачу јавног гласила и одговорни уредник јавног гласила.

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ оснивач јавног гласила ако садржај јавног гласила, који може угрозити развој малолетника, није јасно и видно означен, односно ако је малолетник учињен препознатљивим у објављеној информацији која је подесна да повреди његово право или интерес (члан 41. ст. 2. и 3).

Ако је дело из става 1. односно става 5. овог члана учињено први пут, суд ће изрећи условну осуду и заштитну меру јавног објављивања пресуде.“

Члан 5.

У члану 93. став 1. број: „100.000,00” замењује се бројем: „1.000.000,00”, а број: „1.000.000,00” замењује се бројем: „10.000.000,00”.

У ставу 2. број: „10.000,00” замењује се бројем: „100.000,00”, а број: „200.000,00” замењује се бројем: „1.000.000,00”.

Члан 6.

У члану 95. број: „30.000,00” замењује се бројем: „1.000.000,00”, број: „200.000,00” замењује се бројем: „10.000.000,00”, речи: „одговорни уредник” замењују се речју: „оснивач”, а тач.1) и 2) бришу се.

Додаје се став 2. који гласи:

„Новчаном казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара, за прекршај из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, казниће се и одговорни уредник јавног гласила.”

Члан 7.

„Министар надлежан за послове јавног информисања донеће пропис о начину вођења регистра јавних гласила у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Оснивачи штампаних дневних јавних гласила дужни су да поднесу пријаву за упис јавног гласила у Регистар јавних гласила у року од 30 дана од дана ступања на снагу прописа из става 1. овог члана, а оснивачи других јавних гласила у року од 90 дана од дана ступања на снагу прописа из става 1. овог члана.“

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли ће, по вашем мишљењу, „Заједница српских општина“ на КиМ бити формирана до краја 2023. године?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер