Početna strana > Rubrike > Ekonomska politika > Kako je Elektroprivreda Srbije pokušala da prevari MMF i Svetsku banku i poništila efekte prethodnog restrukturiranja
Ekonomska politika

Kako je Elektroprivreda Srbije pokušala da prevari MMF i Svetsku banku i poništila efekte prethodnog restrukturiranja

PDF Štampa El. pošta
Đorđe Stojković   
utorak, 05. februar 2019.

 Elektroprivreda Srbije-EPS, energetska kompanija u državnom vlasništvu Republike Srbije pribavila je sredstva od IBRD (Međunarodna banka za obnovu i razvoj, deo grupe Svetske banke) da finansira projekat Restrukturiranje EPS, u ukupnom iznosu 200 miliona USD. Glavni uslov da bi ovaj kredit bio odobren bio je da EPS promeni svoju hijerarhiju menadžmenta i sprovede strukturne promene.

EPS je pribavio još jedan kredit od 200 miliona EUR od EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj, privatna banka) za Project no. 47318, project name: EPS Restructuring. Ovaj projekat nadgleda Svetska banka. Glavni uslov da bi i ovaj kredit bio odbren bio je isti kao I za prethodni kod IBRD- da EPS promeni hijerarhiju menadžmenta i sprovede strukturalne promene da bi unapredio korporativno upravljanje.

https://bit.ly/2t9cuuh

Izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda za Republiku Srbiju IMF Country report no. 17/397, na strani 56 jasno navodi da Vlada Republike Srbije radi zajedno sa Svetskom bankom i EBRD na unapređenju korporativne uprave i retrukturiranju EPS.

Reorganizacija EPS, koja se dogodila na papiru 30.6.2015. godine nikada nije primenjena u stvarnosti. Ovo je tvrdnja koju ću dokazati u ovom tekstu, podupirujući je sa dokumentima iz mog disciplinskog postupka, koji dokazuju da su samo pravno promenili imena preduzeća u okviru EPS i nazive funkcija menadžera, ostavljajući im isti nivo ovlašćenja koji su imali pre reorganzacije, uprkos tome što je Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji EPS diferencirao 3 nivoa menadžmenta u Ograncima EPS: proizvodnja, korporativni poslovi i finansije. U stvarnosti oni su dali neke vrste napismenih naloga u kojima finansijski direktor i direktor korporativnih poslova prenose svoja ovlašćenja na direktora proizvodnje i tako vraćaju reorganizaciju na ranije stanje. Ovde imam dokumenta koja podržavaju ove tvrdnje. U tekstu ću objasniti njihov značaj za iznete tvrdnje. Imajte na umu da disciplinski postupak ima isti tretman kao sudski postupak, te su dokumenta iz njega otvorena za javnost i prilikom objavljivanja pomenutih, ja ne kršim poslovnu tajnu, zato što je javnost uključena u disciplinski postupak, kao u sudski.

Moji glavni argumenti su sledeći:

Elektroprivreda Srbije je reorganizovana samo na papiru, ali u stvarnosti menadžeri su zadržali iste organizacijske nivoe i ovlašćenja koja su imali pre 30.6.2015. godine, koji su nasleđeni iz komunističke ere;

Bivša društva sa ograničenom odgovornošću u okviru EPS, a sada Ogranci EPS zadržali su svoju samostalnost u upravljanju ogrankom, čak i pošto je kompanija centralizovana i sva Opšta akta bi trebalo da se donose sa nivoa EPS, a ne Ogranka;

Ogranci su sadržali svoje stare Pravilnike, koji se tiču upravljanja kompanije iz vremena pre reorganizacije, iako EPS ima unificiran Pravilnik za svaki aspect menadžmenta. Jednostavno su Ogranci odbili da poštuju opšti autoritet i pravni suverenitet majke kompanije EPS;

Sve smanjivanje menadžmenta tokom reorganizacije, gde je EPS navodno smanjio broj menadžera po Ograncima se izvršilo tako što bi promenili nazive njihovih funkcija, ali su im ostavljali isti nivo ovlašćenja u okviru Ogranka, što je bilo u suprotnosti sa Pravilnikom o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji EPS.

Najpre ću opisati stanje pre reorganizacije u EPS i Rudarskom basenu Kolubara d.o.o.

Pre 30.6.2015. godine EPS je bio samo krovna kompanija za 14 pravnih subjekata, organizovanih kao društva sa ograničenom odgovornošću. Svako od ovih društava je imalo sopstvene Pravilnike za: menadžment, sistematizaciju i sve druge aspekte poslovanja. Sva ta opšta akta su bila delimično harmonizovana sa krovnom kompanijom EPS, zato što su to bili posebni pravni entiteti sa slobodom u poslovnom odlučivanju. Imali su unificiran Poslovni plan EPS, ali se nijedan entitet nije striktno držao toga. Svako društvo sa ograničenom odgovornošću je imalo sopstvenu Skupštinu preduzeća (nešto kao upravni odbor). Direktori ovih d.o.o. su odgovarali Skupštini svojih d.o.o. a ne menadžmentu EPS.

Rudarski basen Kolubara je bio d.o.o. osnovan od EPS. Imao je svoju Skupštinu društva i svoj top menadžment, sopstvenu ogranizaciju sa ograncima: 1) Površinski kopovi (svi površinski kopovi, osnovna delatnost), 2) Prerada (prerada uglja i separacija), 3) Projekt biro.

Svaki Ogranak u okviru RB Kolubara je imao svoj menadžment, koji se sastojao od direktora ogranka i njegovih pomoćnika za različite aspekte poslovanja: ekonomske poslove, pravne poslove, tehničke poslove. Pomoćnike su ranije zvali direktorima, ali je to previse podsećalo na menadžment, pa su im zato dali titule pomoćnici za poslove u ranim 2000-im. Njihove plate su bile kao top menadžera a njihovi nivoi odlučivanja su bili direktorski. Svaki od pomoćnika je imao svog pomoćnika kojeg su zvali rukovodilac sektora, sa istom platom ili manjom za 0,1% od pomoćnika. Generalni director EPS, Aleksandar Obradović javno je obznanio 2014. Godine da u EPS ima 600 direktora i naveo svoju jasnu nameru da smanji broj menadžera. Rekao je da je to i obavio, ali u stvarnosti svi koji su bili pomoćnici za poslove postali su glavni stručni saradnici, a njihovi pomoćnici zvani rukovodioci sektora postali su vodeći stručni saradnici i tako im je ostavljen isti nivo direktorskih ovlašćenja i iste plate.

Reorganizacija EPS je trebala da obezbedi više centralizovan menadžment celog preduzeća. Tako su 30. Juna 2015. Godine sva društva sa ograničenom odgovornošću u okviru EPS postala Ogranci, a svi bivši ogranci u okviru d.o.o. su postali Organizacione celine, sa nominalno manjim ovlašćenjima u upravljanju.

Rudarski basen Kolubara je postao Ogranak EPS i umesto Skupštine privrednog društva i celog top menadžmenta preduzeća, dobili su bord direktora, koji se sastoja od 3 direktora: proizvodnje, korporativnih poslova i finansija. Ti direktori odgovaraju svojim parnjacima na nivou EPS. Direktori bivših ogranaka u okviru Kolubare, trebalo je da izgube svoje bordove direktora koji su se sastojali od glavnih stručnih saradnika i vodećih stručnih saradnika i oni su samo trebali da postanu savetnici direktorima Organizacionih Celina, koji samo daju smernice i savete direktorima, bez ikakve menadžerske uprave nad zaposlenima u administraciji.

Zaposleni u administraciji bi trebalo da odgovaraju direktno trojici direktora Ogranka Kolubara i njihovim saradnicima, nikako direktorima Ogranizacionih celina i njihovim savetnicima. Tako je direktor Organizacione celine Površinski kopovi trebao da izgubi kontrolu nad administrativnim radnicima, kao i njegovi stručni saradnici, ali se u realnosti to nije desilo. U stvarnosti sva tri direktora Ogranka Kolubara su dali punomoćje-odluku o prenosu ovlašćenja direktoru Organizacione celine Površinski kopovi i vratili reorganizaciju na pređašnje stanje i poništili sve efekte reorganizacije. Nekoliko meseci posle reorganizacije EPS, 19. decembra 2015. Godine, top menadžment EPS je dao aneksirane Ugovore o radu. Glavnim stručnim saradnicima i vodećim stručnim saradnicima, u kojima se navodi:”imate obavezu da obezbedite pravilno funkcionisanje i kordinaciju finansijske službe Površinski kopovi Baroševac, nabavno-skladišne službe Površinski kopovi Baroševac i plansko-analitičke službe Površinski kopovi Baroševac”. Ovim činom su vratili unazad reorganizaciju i njene efekte. Dalje su 20. Januara 2016. Godine dali pismene naloge, glavnim stručnim saradnicima i vodećim stručnim saradnicima da potpisuju knjige nadnica za zaposlene u finansijskoj službi Površinski kopovi Baroševac, nabavno-skladišnoj službi Površinski kopovi Baroševac i plansko-analitičkoj službi Površinski kopovi Baroševac i tim činom konačno poništili sva ovlašćenja koja su bila uspostavljena novom reorganizacijom EPS. Posle ovih aneksiranih Ugovora i pisanih Naloga, bilo je poslovanje kao i ranije za celu RB Kolubaru. EPS je zvanično povukao i ukinuo reorganizaciju i prevario MMF u vezi efekata reorganizacije.

DOKAZI:

DOC 1.1- Zvaničan poziv za saslušanje u pogledu kršenja “radne obaveze”

DOC 1.2.- Prijava direktoru RB Kolubara za kršenje “radne obaveze” koju je podneo glavni stručni saradnik za Površinske kopove, koji nema ovlašćenja nad administrativnim zaposlenima po Pravilniku o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji, ali mu je dat aneksiran Ugovor o radu i Nalog da krši Sistematizaciju

DOC 1.3.- Slika knjige nadnica, gde je u koloni sa mojim imenom i mojim nadnicama, director Površinskih kopova zaokružio dan i potpisao svoje ime “M.Mišković” i dodao titulu “direktor” ispod toga, iako on nije moj pretpostavljeni niti je bilo kojem administrativnom zaposlenom po Pravilniku o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji, koji je usvojen na osnovu Odluke o reorganizaciji EPS od strane Vlade Republike Srbije i tako predstavljen Međunarodnom monetarnom fondu

DOC 2.1 – DOC 2.4. – Moj dopis rukovodiocu sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove RB Kolubara, gde navodim da je gorenavedeni poziv za saslušanje nezakonit iz razloga kršenja Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji koji je usvojen na osnovu Odluke o reorganizaciji EPS od strane Vlade Republike Srbije i tako predstavljen Međunarodnom monetarnom fondu. Takođe navodim problematična pitanja nadležnosti i sukobe interesa.

DOC 3.1. – DOC 3.2. Odgovor meni od rukovodioca sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove RB Kolubara, gde ona kaže da ovo nije disciplinski postupak već postupak za kršenje radne obaveze i da bilo ko može da pokrene takav postupak. Ona još navodi da postupak za povredu radne obaveze nije regulisan Opštim aktom preduzeća, niti Zakonom o radu Republike Srbije, tako da mogu da vode postupak bez bilo kojeg pravnog akta;

 

DOC 4.1. – DOC 4.2. – Moj drugi dopis rukovodiocu sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove RB Kolubara, gde ja navodim da za kršenje radne obaeveze mora da postoji posledica, a oni ne navode koja je to posledica u ovoj stvari, koja je bila izazvana mojom navodnom akcijom. Takođe, ja pitam da mi pošalje sva pravna akta, interne pravilnike i sva druga dokumenta koja regulišu pitanje kršenja radne obaveze ili da u nedostatku istih obustavi ovaj postupak;

 

DOC 5.1. – DOC 5.2. – Moj treći dopis rukovodiocu sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove RB Kolubara, gde je obaveštavam da mi je moj sindikat ASNS Kolubara obezbedio Odluku o radnoj discipline, izdatu od direktora EPS, br.2995/1-15. Od 29. Juna 2015. Godine, koja je jedini Opšti akt u celom EPS, koji reguliše discipline na radu, u kome piše da se kašnjenje na posao smatra kršenjem radne discipline, a ne kršenjem radne obaveze, što jasno piše u članu 4. Paragraph 13, pomenute Odluke. Ova odluka jasno kaže da samo prvi pretpostavljeni može da pokrene postupak protiv zaposlenog, a ne bilo ko;

DOC 5.3. – Odluka o radnoj discipline, izdata od direktora EPS, br.2995/1-15. Od 29. Juna 2015. Godine, koja je jedini Opšti akt u celom EPS, koji reguliše discipline na radu

DOC 6.1. – DOC 6.5.- Moja izjava u pogledu kršenja radne discipline, koju sam dao napismeno u skladu sa Odlukom o radnoj discipline, izdatom od direktora EPS, br.2995/1-15. Od 29. Juna 2015. Godine, koja je jedini Opšti akt u celom EPS, koji reguliše discipline na radu. Pečat u desnom uglu potvrđuje da je moja Izjava primljena u Ogranku RB Kolubara 30.marta.2017. godine;

DOC 7.1. – DOC 7.2. – Upozorenje o razlozima za raskid Ugovora o radu, potpisano od strane direktora korporativnih poslova RB Kolubara, gde navodi kao razlog kršenje radne obaveze i ne pojavljivanje na saslušanje, iako sam dao pisanu izjavu u skladu sa privilima PES, ali one zanemaruje pravila EPS i Odluku o radnoj discipline, izdatu od direktora EPS, br.2995/1-15. Od 29. Juna 2015. Godine i ne priznaje pravni suverenitet EPS nad RB Kolubarom, još koristi Pravilnik o radnoj obavezi bivšeg likvidiranog preduzeća PD RB Kolubara d.o.o. ;

DOC 8.1 – 8.4. – Moje Izjašnjenje povodom Upozorenja o razlozima za raskid Ugovora o radu, gde opet pobijam pravna akta na kojima je Upozorenje zasnovano i pokušavam da ubedim direktora korporativnih poslova RB kolubara da počne da poštuje opšta akta koja je doneo EPS, a ne zastarela akta bivšeg likvidiranog preduzeća PD RB Kolubara d.o.o zato jer to preduzeće više ne postoji i sva njegova opšta akta se smatraju nevažećim.

DOC 9.1. – DOC. 9.2. –Mišljenje Sindikata ASNS Kolubara, u pogledu Upozorenje o razlozima za raskid Ugovora o radu, koje podržava moje tvrdnje da bi director korporativnih poslova RB kolubara trebalo da poštuje opšta akta doneta od strane EPS i pravni suverenitet EPS nad RB Kolubarom i da ne koristi akta iz komunističkog perioda u vezi sa random obavezom, koja se koriste samo u slučaju rata. Sindikat ASNS navodi da ja nemam uvedenu radnu obavezu, pošto se država ne nalazi u ratu, da vi takva obaveza bila uvedena;

DOC 10.1 – Poziv za saslušanje u vezi iste stvari kršenja radne obaveze, izadat od strane rukovodioca odeljenja za pitanja radne obaveze RB Kolubara, iako sam poslao svoju Izjavu napismeno, iako sam kažnjen skidanjem 2 sata sa nadnica, iako sam dobio Upozorenje o razlozima za raskid Ugovora o radu kao krajnju kaznu, oni nastavljaju da vode disciplinski postupak da bi me kaznili po treći put za jednu te istu stvar, u potpunosti kršeći sva Opšta akta EPS;

DOC 10.2 –Zapisnik o saslušanju, koji je sačinio rukovodioc odeljenja za pitanja radne obaveze Ogranka RB Kolubara, gde sam otišao da me saslušaju u vezi oiste stvari na koju sam se izjasnio pisanim putem. Opet su ignorisali Odluku o radnoj discipline, izdatu od direktora EPS, br.2995/1-15. Od 29. juna 2015. godine, koja je jedini Opšti akt u celom EPS, koji reguliše discipline na radu i obavili disciplinski postupak i saslušanje u suprotnosti sa tim aktom i kontinuirano poštuju komunističke pravilnike;

DOC 11.1 – DOC 11.5. – Rešenje o novčanom kažnavanju, potpisano od direktora korporativnih poslova Ogranka RB Kolubara, gde mi je manetnuta kazna 5% od plate. Ovo je treća kazna koju sam dobio za istu stvar: 1) skidanje 2 sata sa nadnica, 2) Obaveštenje o razlozima za otkaz; 3) 5% od plate.

Ovde je važno istaći da je u DOC 11.2. direktor korporativnih poslova Ogranka RB Kolubara priznao da je direktor Organizacione celine Površinski kopovi Baroševac potpisao knjigu nadnica za Đorđa Stojkovića, koji je zaposleni Centra za stručne poslove, a ne zaposleni Površinskih kopova, ali director za korp.pos. smatra sasvim normalnim da neko ko nije u istoj organizacionoj celini kontroliše knjigu nadnica i verifikuje ih, iako za to ne navodi nijedan pravni akt koji direktoru Površinskih kopova to daje za pravo.

Još važnije je da u ovom dokumentu direktor korporativnih poslova Ogranka RB Kolubara priznaje na stranama DOC 11.3 and DOC 11.4. da je 19. decembra 2015. Godine, top menadžment EPS je dao aneksirane Ugovore o radu. Glavnim stručnim saradnicima i vodećim stručnim saradnicima, u kojima se navodi:”imate obavezu da obezbedite pravilno funkcionisanje i kordinaciju finansijske službe Površinski kopovi Baroševac, nabavno-skladišne službe Površinski kopovi Baroševac i plansko-analitičke službe Površinski kopovi Baroševac”. Ovim činom su vratili unazad reorganizaciju i njene efekte. Dalje priznaje director korporativnoih poslova da su 20. Januara 2016. godine dali pismene naloge, glavnim stručnim saradnicima i vodećim stručnim saradnicima da potpisuju knjige nadnica za zaposlene u finansijskoj službi Površinski kopovi Baroševac, nabavno-skladišnoj službi Površinski kopovi Baroševac i plansko-analitičkoj službi Površinski kopovi Baroševac. Glavni stručni saradnici po novoj Sistematizaciji nemaju direktorska ovlašćenja nad svojim nekadašnjiim podređenim službenicima.

Ovo napismeno priznanje je potpisao i pečatom EPS overio direktor korporativnih poslova Ogranka RB Kolubara da je reorganizacija Elektroprivrede Srbije poništena od strane njenog menadžmenta. Reorganizacija je poništena 19. decembra 2015. Godine i konačno u potpunosti poništena 20. Januara 2016. Godine i do ovoga dana EPS funkcioniše na starim komunističkim osnovama, a ne na tržišnom modelu. Ova dokumenta pokazuju da EPS funkcioniše u 2017. Godini kao da je 2005. godina, a da se 2015. godina nije ni desila. Sva ova dokumenta datiraju od januara 2017 do jula 2017. godine.

DOC 12 – O ovom slučaju sam informisao top menadžment EPS- direktora korporativnih poslova JP EPS putem imejla, ovo je taj skrinšot. Nikada nisam dobio odgovor na njega.

Rezime:

Tvrde da su reorganizovali EPS po funkcionalnom principu, umesto po teritorijalnom, ali imaju direktora Organizacione celine Površinski kopovi, koji je preuzeo kompletna ovlašćenja nad finansijskom i korporativnom funkcijom Ogranka.

Uspostavili smo system dizajniran na poštovanju nepisanih zakona, dok kršimo napisane zakone. Pisani zakoni su specijalno dizajnirani za Evropsku Uniju i spoljni svet, da im pokažemo naš stepen napretka i civilizacije, ali kažnjavamo svakoga ko se drzne da poštuje pisane zakone.

Put ka Evropskoj Uniji je u poštovanju pisanih zakona Republike. U svim društvima buntovnik je onaj koji ne poštuje pisane zakone. Samo u Srbiji, bunotvnik je onaj koji poštuje pisane zakone! Potrebno je dosta hrabrosti čoveku da bi poštovao zakon. I ako čovek skupi hrabrosti da poštuje zakon, mi ga kažnjavamo i zovemo ludim.

(djordjestojkovic.wordpress.com)